مالیمتر شدن روند برگزیت

Jahan e-Sanat - - News -

ایسنا- دیوید کامرون ضمن درخواست از نخستوزیر انگلیس برای مش//ورت بیشتر با سایر احزاب درباره روند برگزیت خاطرنشان کرد که این بانوی سیاستمدار اکنون برای اتخاذ رویکرد مالیمتری برای خروج از این اتحادیه تحت فشار است. نخستوزیر سابق انگلیس در حالی این اظهارات را مطرح کرده است که پیش از این یکی دیگر از نخستوزیران پیشین این کشور نیز ایده خروج از اتحادیه اروپا با سرعت و فشار باال را امری نشدنی توصیف کرده بود. در گزارشهایی جداگانه نیز آمده است که فیلیپ هاموند، وزیر خرانهداری این کشور تالش دارد لندن را در اتحادیه گمرکی اتحادیه اروپا حفظ کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.