ترامپ رکورد عدم محبوبیت را شکست

Jahan e-Sanat - - News -

یورونیوز- براساس نظرسنجی موسسه گالوپ اکنون عدم محبوبیت دونالد ترامپ رکورد زده و 60 درصد آمریکاییها عملکرد ترامپ را تایید نمیکنند. این در حالی است که رکورد قبلی عدم محبوبیت دونالد ترامپ رییسجمهور آمریکا در این نظرسنجی مربوط به اواخر ماه مارس است که معادل 59 درصد بود. در نظرسنجی جدید گالوپ 36 درصد پاسخگویان عملکرد ترامپ را تایید کردند که تنها یک درصد بیشتر از رکورد کاهش محبوبیتویاستکهمعادل53 درصددر82 مارسبود.درنظرسنجیهای گالوپ در دوران ریاستجمهوری باراک اوباما و بیل کلینتون هیچیک به رکوردعدممحبوبیت06 درصدیدستنیافتهبودند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.