استقرار نیروهای زمینی آمریکا در فیلیپین

Jahan e-Sanat - - News -

رویترز- یکی از سخنگویان ارتش فیلیپین اعالم کرد، نیروهای مسلح آمریکایی به شهر محاصره شده ماراوی در این کشور نزدیک شدهاند اما فعالیت آنها تنها به نقش حمایتی و نه مداخله مستقیم نظامی محدود خواهد بود. این مقام نظامی فیلیپینی در این باره توضیح داد: نیروهای نظامی آمریکایی با استفاده از تجهیزات خود در حال ارائه اطالعات درباره شرایط موجود به نیروهای ما هستند. وی افزود: من از تعداد دقیق این نیروهای آمریکایی اطالعی ندارم اما آنها جازه دارند برای دفاع از خود مجهز به سالح باشند با این حال اجازه مداخله مستقیم در حمالت را ندارند و نقش آنها به فعالیتهای حمایتی محدود خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.