وزیر دادگستری ترامپ تبانی با روسیه را دروغی نفرتانگیز خواند

Jahan e-Sanat - - News - چالش

جف سشنز اتهام مالقات پنهانی با مقامهای روسیه و تبانی به قصد تاثیرگذاری بر نتیجه انتخابات ایاالت متحده به نفع ترامپ را بهشدت تکذیب کرد و آن را دروغی نفرتانگیز خواند. هم ترامپ و هم روسیه اتهام تبانی را رد میکنند.

وزیر دادگستری دولت دونالد ترامپ و دادستان کل آمریکا، سهش//نبه گذشته در کمیته اطالعاتی سنای ایاالت متحده ضمن تکذیب شدید اتهام تبانی با روسیه، هرگونه مالقات و تماس پنهانی با مقامهای روس را بهشدت تکذیب کرد. احضار سشنز به این کمیته اطالعاتی، در چارچوب تحقیقاتی صورت گرفته که سنای آمریکا در رابطه با دخالت احتمالی روسیه در انتخابات ریاستجمهوری آمریکا و ظن جدی به تماس تیم ترامپ با مقامهای روس انجام میدهد.

دادس//تان کل آمریکا در این کمیته گفت، تصور اینکه او میتوانستهنقشیدردخالتروسیهدرانتخاباتریاستجمهوری ایاالت متحده داشته باشد، دروغی نفرتانگیز و هولناک است. این بلندپایهترین مقام قضایی ایاالت متحده افزود، او اطالعی هم ندارد که افراد مرتبط با تیم انتخاباتی دونالد ترامپ چنین گفتوگوهایی را با مقامهای روسیه انجام داده باشند.

این س//ناتور پیش//ین جمهوریخواه، از حامیان ترامپ در جریان کارزار انتخاباتی آمریکا بوده اس//ت. یکی دیگر از موضوعات جلسه کمیته اطالعاتی با سشنز، تالش احتمالی او برای گمراه کردن کنگره در رابطه با تماسهایش با نمایندگان روسیه بود.

جف سشنز در ماه مارس سالجاری میالدی (2017) تایید کرده بود که دو بار با س//فیر روسیه در واشنگتن دیدار کرده است. همکاران او اما مدعی شده بودند که این مالقاتها در چارچوب وظایف سشنز به عنوان نماینده کنگره و نه به عنوان عضوی از تیم انتخاباتی ترامپ انجام گرفته است.

نتیجه افش//اگریها به آنجا رسید که سشنز از نظارت بر تحقیقات در مورد تبانی احتمالی تیم ترامپ با روسیه برای تاثیر گذاشتن بر نتیجه انتخابات آمریکا کنار کشید.

در این میان قرار است پلیس فدرال آمریکا، چندین کمیته کنگره ایاالت متحده و یک بازرس ویژه، دو مس//اله را روشن کنند: نخست اینکه آیا روسیه بر نتیجه انتخابات سال گذشته ریاس//تجمهوری آمریکا به نفع دونالد ترامپ تاثیر گذاشته اس//ت؟ دیگر آنکه آیا میان تیم ترامپ با دولت روس//یه یک تباتی پنهانی وجود داشته است؟

هم دونالد ترامپ، رییسجمهور آمریکا و هم روسیه این اتهامات را رد میکنند. از زمان افشای تماسها و تبانی احتمالی تیم ترامپ با روسیه به قصد تاثیرگذاری بر نتیجه انتخابات آمریکا، این مناقشه هر روز ابعاد وسیعتری یافته است.

در یک//ی از آخرین اظهارنظره//ا در این خصوص، جیمز کومی، رییس برکنار ش//ده افبیآی، عن//وان کرده بود که دونالد ترامپ خواستار توقف تحقیقات افبیآی پیرامون تماس مایکل فلین، مش//اور امنیت ملی پیشین آمریکا، با سرگئی کیسلیاک، سفیر روسیه در واشنگتن شده بوده است. ترامپ اما در مقابل گفت که حاضر است با ادای سوگند درباره این اتهامات سخن بگوید.

رییس پیش//ین افبیآی در جلسه کمیته اطالعاتی سنا دول//ت ترامپ را متهم به دروغگویی کرده و مواضع او درباره تماس با مقامهای روس را بهشدت نگرانکننده خوانده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.