تقویت بورس با استاندارد شدن صورتهاي مالي

Jahan e-Sanat - - News -

طبق قانون، بانك مركزي مسووليت تدوين استانداردهاي گزارشگري مالي بانكه//ا را ب//ه عه//ده دارد و از آنج//ا ك//ه در جهان م//درن ام//روز بانكها جزو الينفك تجارت در س//طح محلي و بينالمللي محس//وب ميش//وند، در نتيجه صورتهاي مالي آنها نيز داراي اهميت بسزايي است. ولي ناديقمي، مديرعام//ل تامين س//رمايه نوين در گفتوگو با س//نا ضم//ن بيان مطلب فوق درخصوص تنظي//م صورتهاي مالي بانكه//ا طبق الگوه//اي نمونه بانك مركزي و س//ازمان بورس گفت: در برقراري ارتباط كس//بوكارها زبان حاكم ب//ر روابط زبان پ//ول و منفعت و صورتهاي مالي اس//ت كه دقيق و سختگير نيز هست. وي افزود: از طرف ديگر كش//ور ما براي دستيابي به رشد اقتصادي و س//طح اشتغال مدنظر در برنامههاي پنجساله و سند چشمانداز بايد بر صادرات و توليد در كالس جهاني اهتمام ورزد و در اين ميان بانكها و بازار پول نقش پررنگي ايفا ميكنند. به گفته نادي، قمي از آنجا كه صورتهاي مالي نمونه تهيه ش//ده توسط بانك مركزي همگرا با اس//تانداردهاي بينالمللي و قوانين حاكم بر نظام بانكداري تهيه شده است بنابراين به نظر ميرسد بانكها در جهت شفافيت بيشتر و پاسخگويي به ذينفعان ناچار هستند صورتهاي مالي خود را به طور كامل طبق آن تهيه كنند اما اين موضوع رعايت IFRS نيس//ت. وي به تاثير انتش//ار صورتهاي مالي در قالب استانداردهاي بينالمللي اشاره كرد و گفت: تفاوت مدل كس//بوكار بانك//داري در اي//ران در جهت رعايت قانون بانكي بدون ربا و تس//هيم منافع مش//اع در ارتباط با نحوه تسهيم سود و زي//ان حاص//ل از اعم//ال ارزشهاي منصفانه روي داراييهاي مشاع و ارتباط آن با تغييرات ارزش منصفانه سپردهها، محدوديت جدي در اجراي IFRS به وجود ميآورد.

اقدام/ات مه/م ب/ازار پ/ول و سرمايه

ناديقميباتاكيدبراينكهشفافسازي صورتهاي مالي بانكها يكي از اقدامات مهم بازار پول و سرمايه، است اما اجراي آن به راحتي مقدور نيست، عنوان كرد: صورتهاي مالي جديد از اواخر س//ال 1394 ابالغ شده است. بنابراين بانكها وقت كاف//ي براي تطبيق خ//ود براي تهيه صورتهاي مالي جديد داشتهاند اما مس//اله جدي به موضوعات خارج از اختيار بانكها مثل مس//ايل مالياتي و تفاوت كسبوكار بانكداري در ايران باز ميگ//ردد كه احتمال انطباق با IFRS را ضعيف ميكن//د. وي افزود: با اجراي صورتهاي مالي نمون//ه، انتظار دور از واقعيت بس//ياري از كارآفرينان و مردم از بانكها مبني بر پرداخت سود سپرده باال و همچنين وام ارزانقيمت برآورده نخواهد ش//د و از طرف ديگر تخصيص غيرمنطقي منابع به ش//ركتهايي كه جريانهاي نقدي قابل اعتمادي ندارند، محدودتر ميش//ود. مديرعامل تامين سرمايه نوين ادامه داد: با رعايت دقيق، مسووالنه)وظيفهشناسانه(وسختگيرانه استانداردهاي حسابداري عليالخصوص بخشه//اي مرتبط با كاه//ش ارزش تس//هيالت، معامالت كاغذي كه صرفا جنبه شناسايي س//ود دارد و محتواي نقدينگي ندارد، متوقف خواهد شد. نحوهاجرايصورتهايمالي ناديقم//ي درخصوص نحوه اجراي صورتهاي مال//ي نمونه و متعاقب آن اجراي تدريج//ي IFRS هم گفت: در درج//ه اول مس//ووليت در اي//ن حوزه با مديران بانكهاس//ت. س//پس بانك مركزي به عنوان نهاد ناظر و حسابرسان مستقل مس//ووليت جدي دارند. مدير عامل تامين سرمايه نوين تصريح كرد: اگر اينها مسووليت خود را به طور دقيق و حرفهاي انجام دهند صورتهاي مالي بان//ك به خوبي بيانگ//ر وضعيت مالي و نتيج//ه عملكرد خواه//د بود. ضمن اينكه حسابرسان مستقل نبايد از بيان مش//كالت بر س//ر راه منصفان//ه بودن صورتهاي مالي طفره بروند. همچنين در ارتباط با تسهيالت، بانكها و نهادهاي مالي ملزم به انعكاس تسهيالت مالي به بهاي تمام شده مستهلك شده به كسر ذخيره كاهش ارزشاند. وي با بيان اينكه صورتهاي مالي بانكها طبق الگوهاي نمونه بان//ك مركزي در صورتي با الزام بانكها به رعايت IFRS از سوي سازمان بورس و اوراق بهادار همگراست كه براي اجراي تدريجي IFRS به موسس//ات اعتباري زمان بدهيم، افزود: س//ازمان بورس به بانكها ب//راي رعايت IFRS )استانداردهاي بينالمللي گزارشگري مال//ي( تاكيد دارد و تا پايان ش//هريور بانكه//ا بايد خ//ود را در اين خصوص تطبيق دهند. ناديقمي اظهار داشت: براساس اعالم س//ازمان بورس و اوراق بهادار، آن دسته از شركتها و بانكهايي كه سازمان بورس و اوراق بهادار تعيين ميكند، در س//ال 1395 ملزم به تهيه صورته//اي مالي تلفيقي س//ال مالي 1395 براساس IFRS هستند. احتمالتكراراتفاقاتگذشته همچنين براي ساير شركتها، تهيه صورتهاي مالي مبتني بر IFRS مجاز اس//ت. ضمن اينكه ساير ناشران بزرگ ثبت شده نزد س//ازمان بورس و اوراق بهادار ب//ه نحوي كه س//ازمان تعيين ميكند، ملزم به تهيه صورتهاي مالي تلفيقيسالمالي6931 براساس IFRS خواهند بود. وي در پاس//خ به س//والي درخصوص احتمال تكرار اتفاقات سال گذشته و تاخير يا عدم تاخير در تدوين صورتهاي مالي و تعويق مجامع گفت: به نظر ميرس//د احتمال تاخير در ارائه صورته//اي مالي و نيز تعويق مجامع وجوددارد.مديرعاملتامينسرمايهنوين اظهار داشت: به هر حال گزارش ارزش منصفانه داراييهايي كه در بانكها فقط در تسهيالت اعطايي خالصه نميشود بلكه ام//الك و مس//تغالت و اختالف حس//اب با دولت را نيز شامل ميشود، كار سادهاي نيست و البته مشكلتر از آن تسهيممنافعمشاعخواهدبود.ناديقمي ادامه داد: از طرف ديگر هزاران ميليارد ريال مناف//ع تعديل و اص//الح خواهد ش//د و بانكها بايد به سهامداران خود پاسخگو باشند كه در شرايطي كه حتي يك ريال سود نميتوانند به سهامداران خود پرداخت كنند، چطور آمدهاند و نرخ سودهاي باال به سپردهگذاران پرداخت كردهاند. آيا انصاف بين آورده سهامداران و آورده سپردهگذاران رعايت شده است، چرا منافع از جيب س//هامداران بايد به جيب سپردهگذاران منتقل شود.

حرك/ت ب/ه س/وي اصالحات بزرگ

ش//بكه بانكي كش//ور در سالهاي اخير با مش//كالت زيادي مواجه بوده اس//ت، به همين دلي//ل تغيير در اين شبكه و استانداردس//ازي صورتهاي مالي بانكها بهتر است در يك پروسه زماني طوالنيتر انجام شود و بر همين اساس نيز بانك مركزي از سال گذشته اي//ن تغيي//رات را اب//الغ و بانكها را ملزم به رعايت انها كرد. غالمحس//ين دواني درخصوص ابالغيه بانك مركزي استانداردسازي صورتهاي مالي بانكها برمبن//اي ص//ورت مال//ي نمونه بانك مرك//زي گفت: بانك مركزي به عنوان مقام ناظ//ر پولي كش//ور و به موجب قان//ون مقررات پول//ي ميتواند نمونه صورته//اي مالي مورد نظ//ر خود را منتشر كند و بانكها و موسسات مالي اعتباري نيز مكلف هستند آن را رعايت كنند. وي با تاكيد بر اينكه چنانچه مقام استاندارد گذار يا هر نهاد مرتبطي كه نس//بت به اين موضوع ايراد يا اشكالي دارند بايد با بانك مركزي مذاكره داشته باش//ند، گفت: در صورت//ي كه نهادي مثل مقام استانداردگذار نسبت به اين صورتهاي مالي ايراد يا اش//كالي دارد بايد قبل از ابالغيه بانك مركزي با اين بانك مذاكره و تعامل ميكردند تا نظر آنها تامين ش//ود. وي با تاكيد بر اينكه هر بازاري ي//ك نهاد ناظر دارد، گفت: همانطور كه سازمان بورس نهاد ناظر بازار سرمايه است، بانك مركزي نيز نهاد ناظر بازار پول است و به عنوان نهاد ناظر حاكميتي بازار پول ميتواند نظرات خود را در اين بازار اعمال كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.