رشد 36 واحدي شاخص

Jahan e-Sanat - - News -

در آخرين روز معامالت بورس تهران ش//اخص كل 38 واحد رشد كرد و روند قيمت تعدادي از س//همها صعودي ش//د، همچنين حجم معامالت نقد به 800 ميليون سهم رسيد. به گزارش ايسنا، روز گذشته چهارشنبه شاخص كل بازده نقدي و قيمتي بورس اوراق بهادار تهران از ابتداي باز شدن معامالت پس از فرازوفرودهايي در نهايت 38 واحد نسبت به روز گذشته رشد كرد و به رقم 79 هزار و 465 واحدي رسيد. همچنين ش//اخص كل هموزن نيز پس از 85 واحد رشد به رقم 17 هزار و 184 واحدي رسيد. شاخص آزاد شناور نيز پس از 159 واحد رشد به رقم 86 هزار و 617 واحدي رسيد و شاخص بازار اول و دوم هر يك به ترتيب 22 و 109 واحد باال رفت. در معامالت روز گذشته نماد كشتيراني جمهوري اسالمي ايران با 49 واحد تاثير منفي روي شاخص بيشترين نقش را در نوسانات نزولي دماسنج بازار داشت. در اين نماد صددرصد عرضهها مربوط به س//هامداران حقيقي و نزديك به 35 درصد از خريدها مربوط به س//هامداران حقوقي بود. همچنين گسترش نفت و گاز پارسيان و پتروشيمي شازند نيز هر يك به ترتيب 21 و 15 واحد تاثير كاهشي روي نماگر بازار داشتند. در طرف مقابل، پارسخودرو با 21 واحد تاثير مثبت بيش//ترين نقش فزاينده را روي دماسنج بازار سرمايه داشت و عالوه بر اين سرمايهگذاري گروه توسعه ملي، پااليش نفت بندرعباس و آسانپرداخت پرشين نيز به تقويتشان كمك كردند. خودروييها روز گذشته براي دومين روز پياپي در اين هفته روند افزايشي در قيمت سهامشان را در پيش گرفتند به طوري كه در تعدادي از س//همها همچون پارسخ//ودرو و ايرانخودروديزل ش//اهد صف خريد بازيگران بازار سرمايه بوديم. در نماد پارسخودرو 79 درصد از عرضهها مربوط به حقيقيها و حدود 96 درصد از خريدها نيز مربوط به حقيقيها بود. همچنين در ايرانخودروديزل 71 درصد از خريده//ا را حقيقيها برعهده گرفتند و مابقي مربوط به حقوقيها بود. تعدادي از نمادهاي گروه فلزات اساسي نيز روز گذشته نسبت به روزهاي گذشته با رشد بيشتري همراه بودند هرچند تعداد زيادي از نمادهاي اين گروه با روند كاهشي در قيمت پاياني مواجه شدند. در گروه محصوالت غذايي نيز روند قيمت سهمها بيشتر صعودي بود و در بخشي از نمادها همچون شهد ايران در ساعاتي از معامالت شامل صف خريد بوديم. همچنين قنديها نيز روز گذشته در بيشتر نمادها شاهد روند رشد بودند هرچند نماد شهد در اين گروه نزديك به پنج درصد از قيمت پايانياش نسبت به روز گذشته افت داشت. ارزش معامالت بورس تهران به رقم 131 ميليارد و 417 ميليون تومان رسيد كه اين رقم ناشي از دست به دست شدن 801 ميليون و 891 هزار سهم و اوراق مالي قابل معامله طي 38 هزار و 176 نوبت دادوستد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.