تاثير اخذ ماليات بازار مسكن بر بازار سهام

Jahan e-Sanat - - News -

به طور كلي بازار مسكن رقيب بازار س//هام است در نتيجه اگر بازار رقيب با ركود مواجه شود، نقدينگيهاي آن بخش وارد بازار س//هام خواهد شد. به گزارش عصر مالي، حامد ستاك، مدير معامالت كارگزاري در خصوص تصميم جديد سازمان امور مالياتي براي اخذ ماليات 10 درصدي از درآمد خريد و فروش مس//كن گفت: بر اساس علم اقتصاد، ماليات مالي است كه دولتها به فراخور شرايط در وضعيت ركودي سياست مالي انبس//اطي اخذ كرده، ماليات را كم ميكنند و در ش//رايط رون//ق با اخذ سياس//تهاي انقباضي ماليات را افزايش ميدهند. وي با تاكيد بر اينكه كاهش يا افزايش ماليات يكي از مهمترين سياستهاي مالي دولتها است، افزود: سياستهاي پولي توسط بان//ك مركزي و سياس//تهاي مالي توس//ط دولتها تعيين ميشود. وي با اشاره به انبساطي يا انقباضي بودن سياستهاي مالياتي بر مبناي ركود يا رونق اقتصادي گقت: در شرايط فعلي و ب//ا توجه به رك//ود حاكم بر اقتصاد و همچنين بازار مس//كن اخذ ماليات مضاعف از اين بازار غيرمنطقي است و چنين ترمزي در مسير معامالت بازار مسكن عقاليي نيست بلكه بايد براي رونق اقتصاد و همچني//ن رونق بازار مس//كن شرايط را تس//هيل كرد. اين كارشناس بازار سرمايه با تاكيد بر اينكه چنين مالياتي بر دوش مصرفكننده خواهد ب//ود، ادامه داد: اين ماليات بر قيمت مس//كن تاثيرگذار اس//ت و از جيب مصرفكننده پرداخت ميشود. مدير معامالت كارگزاري بانك مسكن در پاسخ به اين سوال كه اخذ چنين مالياتي از بازار مسكن چه تاثيري بر روند معامالت در بازار س//هام خواهد داشت، گفت: به طور كلي تاثير ركود مضاعف در بازار مسكن بر بازار سهام به دو قسمت تقسيم ميشود. وي بخش اول را كليت بازار دانس//ت و گفت: به طور كلي بازار مسكن رقيب بازار سهام است در نتيجه اگر بازار رقيب با ركود مواجه شود ، نقدينگيهاي آن بخش وارد بازار سهام خواهد شد. وي دومين بخش را وجود شركتهايي از صنعت س//اختمان در بازار سرمايه دانست و اظهار داش//ت: اين شركتها از ركود بازار مسكن تاثير منفي ميگيرند و با كاهش سودآوري و افت قيمت سهام مواجه ميشوند. وي با اشاره به اينكه بايد هردوي اين اثرات را بررسي كرد، گفت: با توجه به اينكه وزن شركتهاي ساختماني در بازار سرمايه زياد نيست، تاثير آن كمتر است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.