بازارهاي رقيب نفس بورس را بريده است

Jahan e-Sanat - - News -

بخشيازكمبودنقدينگيبورسبايد از طريق تامين مالي توس//ط نهادهاي مالي فعال در بازار سرمايه انجام شود. حميدرضا فوالدگر رييس كميسيون ويژه حمايت از توليد ملي مجلس در گفتوگو با خانه ملت درباره نوسانات شاخصبورسگفت:گاهيشاخصهاي بورس بهصورت مقطعي با نوس//اناتي روبهرو ميش//ود بهطور مثال حوادث تروريس//تي اخير ته//ران در كاهش شاخص بورس بهصورت مقطعي موثر بود. نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اس//المي ادامه داد: اينكه روند بورس در ماههاي گذشته نزولي بوده به دليل كاركرد بازارهاي رقيب، مانند بازار پولي و بانكي است. اين نماينده مردم در مجلس دهم افزود: در خصوص كاهش نرخ سود بانكي اقداماتي صورت گرفت و اين سود در دو مرحله با كاهش روبهرو شد اما انجام اين مهم متوقف ميشود. فوالدگر ادامه داد: توقف موضوع كاهش نرخ س//ود بانكي در حالي اتفاق افتاد ك//ه نرخ ت//ورم نزولي اس//ت بنابراين اي//ن موضوع نكته قابل تاملي اس//ت. وي در ادام//ه گفتوگو افزود: با وجود جذابيتهاي بازار پول، ش//ركتهاي بورس//ي نيز بايد از عملكرد فعالتري برخوردار باش//ند. فوالدگ//ر ادامه داد: بخشي از كمبود نقدينگي بورس بايد از طريق تامين مالي توس//ط نهادهاي مالي فعال در بازار سرمايه انجام شود. ويافزود:بايدفعاالناقتصاديبهقوانين مربوط به حوزه بازار س//رمايه اش//راف داشته باشند و از ظرفيتهاي موجود در قانون براي رونق بازار بورس استفاده كنند. رييس كميسيون ويژه حمايت از تولي//د ملي و نظارت بر اجراي اصل «44» قانون اساس//ي مجلس شوراي اس//المي افزود: بايد فع//االن بورس و صندوقهايسرمايهگذاريباموضوعاتي مانند عقود در قراردادهاي بازار بورس، اسناد خزانه و فرهنگ اين مباحث آشنا شوند و در اين رابطه اطالعرساني نيز صورت گيرد تا بازار براي جمعيت قابل توجهي تشريح و شفاف شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.