ركورد تاريخي بورس استانبول

Jahan e-Sanat - - News -

ارزش ش//اخص BIST100 بورس استانبول روز سهشنبه از مرز 100 ه//زار واحد گذش//ت و ركورد جديدي در فعاليت بازار بورس تركيه به ثبت رسيد. به گزارش ايرنا، شاخص BIST100 بورس اس//تانبول پس از اعالم رش//د پنج درصدي اقتصاد تركيه، رشد روزانه خود را از مرز 99 هزار و 742 واحد آغاز كرده و به طور صعودي به باالترين ميزان ثبت شده در تاريخ خود رس//يد و از مرز يكصد هزار واحد رد شد. با ثبت اين ركورد، شاخص بورس اس//تانبول با سقوط جزيي دوباره در مرز 99 هزار و 700 واحد ايس//تاد. كارشناسان اقتصادي معتقدند كه بازار س//هام استانبول از ارزش 100 ه//زار واح//د فراتر برود، بازار ارز دچار اختالل شده و لير تركيه در برابر ارزهاي خارجي به خصوص دالر تقويت خواهد ش//د. نرخ واقعي ب//ازار بورس و ارز تركيه پس از اعالم تصمي//م بانكهاي مرك//زي آمريكا و تركي//ه در مورد تعيي//ن نرخ بهره كه قرار اس//ت اين هفته اعالم شود، مشخص خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.