بررسی مشکالت تولید

Jahan e-Sanat - - News -

در نشستی مابین وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی مشکالت و مسایل روز این حوزه مورد بررسی قرار گرفت.

در جلسه وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی مسایلی از جمله تصدیگری دولت در بخش صنعت و معدن، عدم توجه به سیاستهای اصل «44» و خصوصیسازی، توان وزارت صنعت، معدن و تجارت در ایجاد اشتغال و نیز موضوع تفکیک بخش بازرگانی از این وزارتخانه مطرح شد.

در این جلس//ه نعمتزاده بر ضرورت کاهش تصدیگری دولت در ح//وزه صنع//ت، معدن و تجارت تاکید ک//رد و وظیفه دولت را سیاس//تگذاری و نظارت بر واحدهای تولیدی و صنعتی دانس//ت. وی همچنین به وضعیت اشتغال نیروهای جوان در کشور اشاره و میزان اشتغال پیشبینی شده در چارچوب برنامه ششم توسعه را 950 هزار نفر اعالم کرد.

وزی//ر صنعت، معدن و تجارت با اش//اره به ابالغیه مقام معظم رهبری در ابتدای س//الجاری، خاطرنشان کرد که این وزارتخانه توانایی ایجاد اش//تغال 450 هزار نفر در کلیه بخشهای وابس//ته را داراست.

نعمتزاده همچنین خواس//تار افزایش سهم اشتغال در بودجه مصوب شد و گفت: در الیحه پیشنهادی به مجلس شورای اسالمی تامین 50 درصد حقوق سالیانه برای جذب نیروی شاغل جدید در هر بنگاه اقتصادی پذیرفته شده است.

به گزارش ایس//نا، در ادامه این نشس//ت نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی نیز مهمترین مسایل موجود در حوزه صنعت و معدن بیان کردند.

سیدمهدی مقدسی با اشاره به تجمیع وزارتخانههای اقتصادی در 73 درصد از کش//ورهای دنیا عن//وان کرد که به جای تفکیک وزارتخانهها باید اشکاالت موجود برطرف شود تا این دستگاهها با قدرت بیشتری فعالیت کنند.

وی همچنین پیش//نهاد داد تا کمیتهای متشکل از نمایندگان مجلس شورای اسالمی و مسووالن وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع تفکیک وزارت صنایع و معادن از تجارت را مورد بررسی و کارشناسی قرار دهند.

در ادام//ه رضا علیزاده با تاکی//د بر لزوم برنامهریزی جهت حل مش//کل بیکاران خواستار اس//تفاده از منابع مالی صندوق توسعه مل//ی، اصالح س//اختار بانکها، بازگش//ت به سیاس//تهای اصل «44» و در دس//تور کار قرار گرفتن سیاس//تهای اصل «44» و خصوصیسازی شد.

عالوه بر این سعید باستانی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی- بزرگترین مشکل صنعت را دولتی بودن ای//ن بخش توصیف و بر ضرورت خصوصیس//ازی و کاهش نقش دولت در حوزههای اجرایی تاکید کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.