صنايع دستي 35 هزار نفر بیمهنشده را معرفي کرد

Jahan e-Sanat - - News -

براساس اعام، پيكر علياكبر تجويدي امروز تشييع ميشود. مراسم تشييعپيكراينهنرمندوپژوهشگرساعت03:8 ازمقابلخانههنرمندان ايران برگزار ميشود.

همچنين مديركل هنرهاي تجسمي در پيامي، درگذشت علياكبر تجويدي، هنرمند و پژوهشگر را تسليت گفت.

مجيد مانوروزي، مديركل هنرهاي تجسمي در اين پيام نوشته است: علياكبر تجويدي س//الها براي پژوهش و معرفي هنر ايران تاش كرد و در پژوهشهاي تاريخ هنر، تطور و تداوم تاريخي هنر ايران را در نظر داش//ت، در گذشته هنر ايران جستوجو كرد و به تحوالت هنر معاصر نيز توجه داشت.

تجويدي با پشتوانه پژوهشي و اتكا به همت و جديت فردي سالها براي معرفي هنر اي//ران در عرصه بينالمللي تاش و فرصتهايي را براي هنر ايران فراهم كرد. پژوهشهاي كيفي و جدي، آثار هنري و نتايج خدمات تجويدي ماندگار و پايدار است. درگذشت اين هنرمند و پژوهشگر هنر ايران را به خانواده گرانقدرش و جامعه هنري تسليت ميگويم و بهترين درجات را براي آن زندهياد از درگاه خداوند متعال خواستارم.

پيكر علياكبر تجويدي كه 20 خردادماه در پاريس درگذش//ت، قرار است امروز تشييع شود.

ايسنا- نايب رييس فراكسيون گردشگري مجلس با تاكيد بر اينكه قانوني براي تعطيلي مراكز گردشگري در ايام تعطيات رسمي وجود ندارد، گفت: اگر چنين اقدامي انجام شود، غيرقانوني و تخلف است و مجلس حتما نظارت ميكند.

ش//هاب نادري با تاكيد بر اينكه مكانهاي تاريخي و گردش//گري نبايد در ايام مختلف س//ال تعطيل باش//ند، گفت: گردشگراني كه از خارج از كش//ور بهعنوان توريس//ت سفر ميكنند، بايد بتوانند بازديد خود را انجام دهند.

وي با اشاره به اينكه ما بايد گردشگري مذهبي را هم مورد توجه قرار دهيم، اظهار كرد: بهعنوان مثال اربعين حسيني كه تعداد زيادي از زائران هر س//ال در اين مراس//م ش//ركت كرده و به عتبات شركت ميكنند، ميتواند بهعنوان يك مناسبت مهم ثبت شود.

نايب رييس فراكس//يون گردش//گري مجلس در ادامه بيان كرد: مديراني كه مسووليت اين اماكن را برعهده دارند، بايد برنامهريزي را به صورت شيفتبندي انجام دهند تا هرگز اين مراكز تعطيل نباشند.

نماينده پاوه در مجلس تصريح كرد: البته ما ميتوانيم مسووليت اداره برخي از اين مكانها را به بخش خصوصي هم واگذار كنيم كه قطعا با استفاده از امكاناتي كه در اختيارشان است، ميتوانند نسبت به جذب گردشگر و افزايش درآمد و اشتغالزايي موثر باشند.

اين عضو هيات رييسه فراكسيون گردشگري مجلس در پاسخ به اينكه آيا قانوني براي تعطيلي مراكز گردشگري در تعطيات رسمي وجود دارد يا خير، گفت: هيچ قانوني نداريم و اگر هم چنين اتفاقي بيفتد، غيرقانوني و تخلف است و مجلس حتما نظارت ميكند.

نادري در پايان اظهار كرد: متاس//فانه يكي از مشكاتي كه وجود دارد، اين اس//ت كه س//ازمان ميراث فرهنگ//ي در زيرمجموعه نهاد رياستجمهوري قرار دارد و ما نميتوانيم سوال مطرح كنيم. به همين دليل هم به دنبال اين بوديم تا اين سازمان به وزارتخانه تبديل شود زيرا با اين شرايط اگر بخواهيم سوالي بپرسيم بايد از رييس جمهور سوال كنيم كه قطعا وقت رييسجمهور گرفته ميشود.

معاون صنايع دستي كشور گفت: سازمان مديريت بعد از مصوبه مجلس كه هنوز اباغ نشده است از ما خواست تا ليست افرادي را كه واجد شرايط بيمه هستند، اعام كنيم. ما نيز ليستي از حدود 35 هزار نفر بيمهنشده را به آنها اعام كرديم. اكنون سازمان مديريت با تامين اجتماعي در حال رايزني است تا اين صنعتگران را بيمه كند.

بهمن نامورمطلق، معاون صنايع دستي در گفتوگو با ايسنا درباره جلسه شوراي عالي ميراث فرهنگي، صنايع دس//تي و گردش//گري كه روز گذشته به رياست معاون اول رييسجمهور برگزار ش//د، توضيح داد: شوراي عالي ميراث فرهنگي جزو شوراي عالي برخي دستگاههاست و تا حدودي ميتوان گفت، هيات دولت بخشي از اختيارات خود را به اين ش//وراها واگذار كرده كه اصوال يا با حضور شخص رييسجمهور يا معاون اول آن برگزار ميشوند.

وي ب//ا بيان اينكه اين ش//ورا در دولتهاي گذش//ته فقط يكبار برگزار ش//ده بود، گف//ت: در دولت يازدهم، اين س//ومين جلس//هاي بود كه برگزار ميش//د و درباره مسايل مربوط به سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري كه بايد با نهادهاي ديگر هم هماهنگي انجام شود، تصميمگيري ميكنند، يعني مصوبات اين شورا بين دستگاهي است.

معاون صنايع دستي و هنرهاي سنتي كشور ادامه داد: در اين شورا، وزيران و روساي سازمانهاي مختلف از جمله وزراي علوم، امور خارجه، راهوترابري، آموزش و پرورش و صنعت، معدن و تجارت نيز حضور دارند كه بهطور عمده يا ش//خص وزير يا يكي از نمايندگان وزارتخانهها در آن شركت ميكنند.

نامورمطلق بيان كرد: دو بند از هفت بندي كه در اين جلس//ه درباره آن صحبت شد به صنايع دستي مربوط بود؛ يكي از اين دو بند درباره بخشي از بيمه هنرمندان بود كه دچار مشكل شده است. از اين جهت كه در يكي از مصوبات، بيم//ه كارگاههاي كمتر از پنج نفر را معاف ك//رده بودند و دولت، بيمه آنه//ا را تقبل ميكند اما به برخي رش//تههاي صنايع دستي اش//اره شده بود و بقيه رش//تهها دچار مشكل بودند. در اين بند خواسته بوديم تمام كارگاههاي صنايع دس//تي بتوانند از اين معافيت و كمك دولت برخوردار باشند كه با كليات اين موضوع براي اجرايي شدن موافقت شد. همچنين قرار شد كارگروهي در سازمان مديريت تشكيل شود تا با حضور نمايندگان صنايع دستي و سازمان تامين اجتماعي، به راهكارهاي عملياتي در اين زمينه برسيم.

وي بيان كرد: درباره ساماندهي نفرات بيمه هم بحث كرديم و با توجه به اينكه صنايع دس//تي و فرش به يك ميزان شاغل دارند، پرسش ما اين بود كه چرا 12 درصد از فع//االن صنايع دس//تي و 88 درصد از قاليبافان بيمه شدهاند كه قرار شد توازني بين آنها ايجاد شود. پيشنهاد م//ا در مرحل//ه اول، 30 به 70 ب//ود، يعني به جاي آنكه سهم بيمه هنرمندان صنايع دستي 12 درصد باشد، 30 درصد شود تا كم كم به سمت توازن اصلي پيش برويم. چون تامين اجتماعي در اين جلسه حضور نداشت، آقاي جهانگيري پيشنهاد كرد كه در حضور آنها به راهكارهاي عملياتي برسيم.

معاون صنايع دس//تي و هنرهاي سنتي با بيان اينكه بند دوم مطرحش//ده در اين ش//ورا مربوط به شهرهاي جهاني بود، اظهار كرد: در حال حاضر چهار شهر جهاني در حوزه صنايع دس//تي داريم و نزدي//ك به 30 درصد صادرات اين حوزه از طريق اين چهار شهر انجام ميشود. ما سازوكاري را پيشنهاد داديم كه دستگاههاي گوناگون در ساختن زيرس//اختهاي مرتبط با صنايع دستي در ش//هرهاي جهاني موظف به همكاري با معاونت صنايع دس//تي شوند كه خوشبختانه در نهايت اين موضوع نيز بهصورت كامل مصوب شد.

نامورمطلق در توضيحات تكميلي خود گفت: مثا اگر در اللجين كه شهر جهاني سفال است به گازكشي نياز داريم، اين كار براي هنرمنداني كه در اين ش//هر كارگاه سفال دارند در اولويت قرار گيرد. اين مصوبه به معاونت صنايع دستي كمكهاي زيادي ميكند. همچنين ستاد مبارزه با قاچاق كاال يا گمركها اين شهرها را در اولويت كاري خود قرار دهند، بهويژه اينكه دو شهر ديگر را نيز بهعنوان كانديدا معرفي كرديم تا تعداد شهرهاي جهاني ما به عدد شش برسد.

وي درباره اينكه آيا در اين ش//ورا درباره روس//تاهاي جهاني نيز صحبت شد، پاسخ داد: اين موضوع پيشنهاد جمهوري اسامي ايران و معاونت صنايع دستي به شوراي جهاني بوده است و اين طرح هم به نام كشور ما ثبت شد تا در فرمولهاي جهاني روستاهاي جهاني نيز داشته باشيم. البته ما در اين جلسه، اسمي از روستاهاي جهاني نياورديم چون وس//عت آن كم است و خود ما هم ميتوانيم آن را انجام دهيم اما اگر دستگاههاي مختلف در شهري مثل اصفهان همكاري نكنند، كار ما دشوار ميشود.

معاون صنايع دس//تي درباره اينكه تا اجرايي ش//دن اي//ن طرحها چقدر راه داريم، گفت: به محض اينكه اين دستورالعملها طي يك هفته اباغ شود، بحث مطرحشده درباره ش//هرهاي جهاني اجرايي ميشود اما مساله بيمه كمي پيچيده اس//ت و بايد از طريق دس//تگاههاي ديگر بررسي شود. بخش//ي از اين موضوع از طريق مجلس و بخش ديگري از طريق شوراي عالي در حال پيگيري است. خوشبختانه با توجه به دستوري كه آقاي الريجاني، رييس مجلس شوراي اسامي داده است اين موضوع در سازمان مديريت نيز در حال پيگيري است. اگر تامين اجتماعي نيز همكاري كند، فكر نميكنم براي اجرايي شدن آن زمان زيادي الزم باشد و در مدت يكماه آينده انجام شود.

نامورمطلق تاكيد كرد: اين قانون فعا اباغ نش//ده و ب//ه محض اباغ آن درباره جزيي//ات اينكه هنرمندان با شرايط مختلف چگونه ميتوانند براي بيمه اقدام كنند، اطاعرساني ميشود.

معاون صنايع دستي و هنرهاي سنتي درباره وضعيت بيمه هنرمندان پيشكس//وت نيز گفت: بيمه افرادي كه س//ن آنها بيش از 50 سال است، مشكل قانوني دارد كه باي//د درباره آن نيز گفتوگو كنيم تا با تامين مالي، اين كار نيز انجام شود. ما در حال تاشيم تا قوانين را اجرايي كنيم و مواردي راكه از قانون خارج اما محق هستند، بعد از اين بررسي ميكنيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.