باب ديلن متهم به كپيبرداري

Jahan e-Sanat - - News - صنايع دستي

جنجالهاي جايزه نوبل ادبيات امس//ال همچنان ادامه دارد و با اينكه به نظر ميرسيد سخنراني باب ديلن نقطه پايان اين حواشي باش//د اما اينگونه نش//د و ح//اال او به كپي غيرقانوني بخشهايي از س//خنراني جايزه نوبل خود متهم شده است.

به گزارش »رولينگ اس//تونز« باب ديلن بعد از ماهها حاشيه و جنجال باالخره هفته گذش//ته فايل صوتي سخنراني جايزه نوبل ادبيات خود را به آكادمي س//وئدي تحويل و ظاهرا به اين داس//تان پايان داد. اما اخيرا اعام ش//ده با بررس//ي نقلقوله//اي او از »موبي ديك« نوشته »هرمن ملويل«- يكي از س//ه كتابي كه او از آنها در سخنرانياش ياد ك//رده- ميتوان نتيج//ه گرفت كه اين خواننده و ترانهس//راي پيشكسوت اطاعات خودراازس//ايت كپي كرده است.

يكي از س//ايتهاي مرج//ع ابتدايي براي عاقهمندان به ادبيات اس//ت كه اطاعات كل//ي از جمله پيرنگ، ش//خصيتها، نقلقولهايي از متن كتاب و تمهاي اثر را ارائه ميكند. »آندره پيتزر« از مجله »اسليت« فردي است كه به شباهت توصيفه//اي »ديلن« درباره »موبي ديك« و مطال//ب موج//ود در پرداخته است. »موبي ديك« رماني از »هرمن ملويل« است كه درباره سفر دريايي كاپيتان »احب« براي شكار يك نهنگ سفيد روايت شده است. »ديلن« در سخنراني ضبطشده خود از »اوديسه« شاهكار حماسي »هومر« و »در جبهه غرب خبري نيس//ت« اثري از »اري//ك ماريا رمارك« ني//ز بهعنوان آثاري كه ب//ر ترانههاي او تاثيرگ//ذار بودهاند، ياد كرده است. مچگيريازبرندهجايزهنوبل داستان مچگيري »ديلن« از جايي شروع شد كه »بن گرينمن« نويسنده در وبسايت خود اعام كرد كه احتماال برنده نوبل ادبيات 2016 نقل قولي ساختگي از »موبي ديك« را در س//خنرانياش آورده اس//ت. او متوجه شد كه در هيچ جاي كتاب »ملويل« جمله »بعضيها بع//د از جراحت به س//مت خدا هدايت ميش//وند و برخي به سوي تلخي« را پيدا نميكند. »گرينمن« بعد از بررسي، دريافت كه ش//بيه همين جمله را س//ايت

آورده است. پس از آن بود كه »پيتزر« دس//ت به كار ش//د و حداقل 20 جمله در سخنراني »باب ديلن« پيدا كرد كه شبيه آن را ميشود در اين سايت ادبي ديد.

بسياري از جمات كليدي كه »ديلن« در سخنراني خود آورده در كتاب »ملويل« ديده نميش//ود اما در سايت چرا! يكي از اين نمونهها ميتواند اين باشد كه خواننده »هلهلويا« گفت: »كاپيتان احب »موبي« را تجس//م شيطان ميديد. اين در حالي اس//ت ك//ه چنين عبارت//ي هرگز در كتاب »ملويل« نيامده اس//ت. اما در سايت

در توصي//ف »اح//ب« آم//ده: »او نهن//گ را بهعنوان تجس//مي از شيطان ميديد«.

برنده نوبل ادبيات 2016 و آكادمي نوبل ادبي//ات هنوز اظهارنظري درب//اره اين ادعا ارائه ندادهاند. اتهامهايقبليديلنبهكپيبرداري البته اين نخس//تينبار نيس//ت كه ديلن به كپيبرداري غيرقانوني متهم شده؛ گفته ميشود او پيشتر متن برخي ترانههايش را ني//ز از منابع ديگر قرض گرفته بود. در اين زمينه به آلبوم س//ال 2001 او با نام »عشق و دزدي« اش//اره ميشود كه ادعا شد متن ترانههاي آن از كتاب »اعترافات يك ياكوزا« نوش//ته »جونيچي س//اگا« و »ش//عر دوره جنگهاي داخلي« به قلم »هنري تيمراد« برداشته شده است.

حتي نقاش//يهاي او در نمايش//گاه سال 2011 هم بهخاطر ش//باهت به عكسهاي مشهور »هانري- كارتيه- برسون« و »لئون بيزي« به كپيبرداري متهم شدند.

باب ديلن از نگاه بسياري تاثيرگذارترين چهره در تاريخ موسيقي آمريكاست.

برخي از ترانههاي او توس//ط بسياري از خوانندگان مشهور دوبارهخواني شده كه از جمله آنها ميتوان به »از فراز برج ديدهباني« كه توس//ط »جيمي هندريكس« اجرا شد، اشاره كرد.

او در پديدارشدن سبكي در موسيقي به نام »راك بومي« در اواس//ط دهه 60 بسيار تاثيرگذار بود و به »شكس//پير« همنس//ان خود شهرت يافت.

»ديلن« در پنج دهه اخير در موس//يقي آمريكا يك پديده محسوب ميشده است.

آكادم//ي نوبل در نوامبر 2016 نام »باب ديلن« را بهعنوان برنده نوبل ادبيات اعام و »خلق تعابير جديد ش//اعرانه در سنت شعر آمريكاي//ي« را علت برگزيدن او عنوان كرد. انتخاب يك ترانهسرا و خواننده بهعنوان برنده نوب//ل ادبيات، واكنشه//اي مثبت و منفي بسياري را به همراه داشت و نوع عملكرد او در مقابل كسب اين جايزه مهم ادبي به اين حواشي دامن زد.

او با تحويل دادن نسخه صوتي سخنراني خود به آكادمي نوبل چند روز پيش از مهلت پاياني، جايزه 924 هزار دالري نوبل را از آن خود كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.