تولید آلبوم با وام بانكي

Jahan e-Sanat - - News -

يك//ي از هنرمندان صاحب نام موس//يقي نواحي اس//تان چهارمحال و بختياري از توليد پرمش//كل آلبومش و س//فر به اروپا براي برگزاري چند كنسرت سخن گفت.

كورش اس//دپور سرپرس//ت گروه »اي//ل بانگ« و يك//ي از نوازندگان و خوانندگان مطرح موس//يقي بختياري در گفتوگو با مهر بيان كرد: مدتي است توليد و ضبط آلبومي به نام »همتبار« را به اتمام رساندم كه متاسفانه به دليل نبود تهيهكننده مناسب و مشكات بسيار زيادي كه در بازار موسيقي وجود دارد، نتوانستيم آن را منتشر كنيم. من براي كار ديگري از بانك وام اندكي گرفته بودم كه به دليل هزينههاي سنگين اين اثر مجبور شدم كل وام را صرف اين كار كنم.

وي ادامه داد: »غير از اين آلبوم، چهار مجموعه ديگر هم براي پخش و توزيع در بازار موسيقي دارم كه هر كدام داراي محتوا و مفاهيم ارزشمندي هس//تند و ميتوانند به س//هم خود نماينده خوبي براي معرفي موس//يقي بختياري باش//ند اما صدافس//وس كه نه تهيهكنندهاي مايل به همكاري با چنين آثاري است و نه نهادهاي دولتي براي حمايت اعام آمادگي ميكنند. بنده و دوس//تانم بارها و بارها به اداره كل فرهنگ و ارش//اد اسامي استان چهارمحالوبختياري براي حمايت مراجعه كرديم اما متاس//فانه دوس//تان صراحت//ا به ما اع//ام كردند رديف بودجهاي براي حماي//ت ندارند و آنچه ميس//ر اس//ت فقط پرداخت حقوق كارمندان است كه آن هم از مشكات زيادي برخوردار است.«

اين هنرمند گفت: »همين آلبوم »همتبار« كه دربرگيرنده مفهومي ملي ميهني و مواردي چون حفظ محيط زيست و پرهيز از شكار بيرويه است به قدري ميتواند اثر تاثيرگذاري داش//ته باش//د كه بعدها متوجه تاثير آن ميشويم اما حيف كه هيچ نهادي تمايلي به همكاري و حمايت ندارد و ما مجبور هستيم با وام بانكي و فروش اموال شخصي اقدام به تهيه كارهايمان كنيم. ش//ايد فكر كنيد آخر اين چه كاري است كه انجام ميدهيم اما من خود را موظف به معرفي فرهنگ و هنر منطقهاي كه در آن زندگي ميكنم، ميدانم و حتي اگر در بدترين ش//رايط مالي نيز به س//ر ببرم بازهم اين كار را خواه//م كرد چراكه حس ميكنم با وجود ض//رر مالي براي ما، مردم به اين كار نياز دارند. «

اس//دپور در پايان درباره ديگ//ر فعاليتهاي خود توضيح داد: »برگزاري كنسرت با همراهي تعدادي از هنرمندان مهابادي در تاالر وحدت در مردادماه سالجاري، برگزاري كنسرت با گروه »ايل بانگ« در تهران و چند شهرستان و برنامهريزي براي برگزاري كنسرت در چند كشور اروپايي از جمله سوئد، اتريش، نروژ از جمله فعاليتهايي است كه براي برگزاري آنها پيشبينيهاي الزم را انجام داديم و به زودي جزييات آن اطاعرساني ميشود.«

كورش اس//دپوريكي از هنرمندان فعال موسيقي بختياري است كه طي اين س//الها در حوزه موس//يقي اقوام ايران، ترانهس//رايي و شاهنامهخواني فعاليتهاي زيادي داشته است. وي سال 73 با تشويق محمدرضا شجريان نخستين آلبوم خود با نام »تيه كال« را منتشر كرد و پس از آن نيز ضمن اجراي برنامههاي مختلف در تهران و شهرستانها موفق به توليد آلبومهاي »آتش دل«، »تي به ره«، »زله« و »كربختياري« شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.