اطالعیه شورای عالی تهیهکنندگان در واکنش به تحريم فیلم مادر قلب اتمي

Jahan e-Sanat - - News -

ايلنا- شورايعالي تهيهكنندگان سينما با انتشار بيانيهاي به تحريم فيلم مادر قلب اتمي توسط حوزه هنري واكنش نشان داد. متن اطاعيه شوراي عالي تهيهكنندگان سينما به اين شرح است:

براس//اس اظهارات تهيهكننده و كارگردان فيلم س//ينمايي »مادر قلب اتمي« و شواهد موجود، بار ديگر »حوزه هنري« دست به تحريم يكي ديگر از فيلمهاي سينمايي ايران زده است. فيلم سينمايي »مادر قلب اتمي« كه براساس موازين قانوني، ذيل پرچم جمهوري اسامي س//اخته شده و داراي برگههاي معتبر پروانه ساخت و پروانه نمايش از وزارت فرهنگ و ارش//اد اس//امي اس//ت به صورت نامتعارف دچار سانسور غيررسمي و سليقهاي حوزه هنري شده و عما از سالنهاي بيش//مار اين نهاد كه بايد در زمينه قانونگرايي سرمشق ساير نهادها باشد، محروم شده است.

در اينباره شورايعالي تهيهكنندگان سينماي ايران كه دربرگيرنده تمام اصناف تهيهكنندگي سينماست در لبيك به فرمان مقام معظم رهب//ري كه آحاد مل//ت را در قبال ناهنجاريهاي فرهنگي مكلف به »آتش به اختيار« فرمودهاند، اعتراض شديد خود را به اين نهاد اعام ميدارد و در مقابل چنين رويهاي از ش//وراي صنفي نمايش مصرانه خواهان است تا دستكم بهطور نمادين تعدادي از سالنهاي نمايش ح//وزه هنري را تا زمان اصاح رفتار آن نهاد، كا از س//ينماي ايران محروم كند تا الاقل مديران حوزه هنري طعم تلخ محروميت را براي زماني كوتاه بچشند.

همچنين اين ش//ورا از عاقهمندان و تماش//اگران سينماي ايران ميخواهد تا در جبران تحريم اين فيلم در سالنهاي ديگر به استقبال آن بروند تا ثابت شود سانسور نامتعارف و سليقهاي خللي در جريان آزاد سينماي شريف ايران ايجاد نميكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.