استفاده44 ميليونايرانيازاينترنتپرسرعت

Jahan e-Sanat - - News -

وزير ارتباطات تعداد كاربران اينترنت پرسرعت در ايران را 44 ميليون نفر عنوان كرد و گفت: از اينتعداد،43ميليونكاربرازخدماتنسلسوم و چهارم پهنباند موبايل استفاده ميكنند.

محمود واعظي در سخنراني خود در اجالس جهان//ي جامعه اطالعات//ي (WSIS) كه در ژنو س//وئيس در حال برگزاري است، درباره تالش ايران براي دستيابي به منافع عرضه سرويسهاي ICT در زندگي روزمره مردم توضيح داد و گفت: سياست ما همواره گسترش محتواي سالم، بهبود كيفيتوتنوعسرويسهايمبتنيبربسترشبكه ملي اطالعات است.

وي اف//زود: در عي//ن حال مق//رون به صرفه بودن س//رويسها ب//ا اس//تفاده از عامل رقابت، مشاركتبابخشخصوصيوجذبسرمايهگذاري خارجي، گسترش دسترسي به مناطق روستايي و دوردست، تسهيل و حمايت فعاالنه از نوآوريها و استقبال از فناوريهاي پيشرفته براي افزايش بازده، در اين بخش مدنظر بوده است.

واعظي با تاكيد براينكه همه اين موارد براي ارائه سرويسهاي فراگير و مقرون به صرفه مبتني بر پهنباند در شبكه ملي اطالعات به اجرا درآمده است، گفت: با اجراي اين سياستها، سرويسهاي پهنباند را تقريبا به 28 هزار روستا ارائه كردهايم و تعداد مشتركين فعال موبايل در ايران بيش از 85 ميليون نفر و خطوط ثابت در ايران بيش از 48 ميليون نفر است.

اس/تفاده 34 ميليون ايراني از موبايل پهنباند

وزي//ر ارتباطات و فناوري اطالعات با اش//اره به اينكه تع//داد كاربران پهنباند به 44 ميليون نزديك شده است، خاطرنشان كرد: از اين تعداد، 34 ميليون كاربر از خدمات نسل سوم و چهارم G3 و4G پهنباند موبايل اس//تفاده ميكنند و اكنون G3 در بيش از 900 شهر و ‪4 G‬ در بيش از 700 شهر ايران فعال است.

به گزارش مهر، واعظي با بيان اينكه ظرفيت داخلي IP زيرساختنزديكبه01ترابيتبرثانيه است، يادآور شد: در ايران هفت مركز IXP )مركز تبادل اطالعات( راهاندازي كردهايم و اخيرا اتصال فيبرنوريبهمنازل)HTTF( مشتريانمسكوني و كسب و كارها، ارائه ميشود و سرعت ارائه چنين خدماتي در آينده نيز بيشتر خواهد شد. ضرورتكاهششكافديجيتال وي با تاكيد بر كاهش شكاف ديجيتال اظهار داشت: ما با استفاده از منابع مالي USO )طرح توس//عه اجباري ارتباطات( به س//رعت در حال كاهش ش//كاف ديجيتال هستيم تا شبكهها و سرويسهاي ICT به مناطق دوردست و كمتر برخوردار گسترش يابد. در اين راستا هدف خود را ارائه اتصال پهنباند و عرضه خدمات سودمند، قرار دادهايم. وزير ارتباطات با اشاره به ايجاد 100 هزار ش//غل مرتبط با فناوري اطالعات در سال گذش//ته و حمايتهاي مالي و اعطاي وامهاي كمبهره به ش//ركتهاي نوپا، موسسات نوآوري و مراكز تحقيق و توس//عه گفت: در س//ه س//ال گذشته حجم بازار ICT در ايران سه برابر شده و انتظار داريم اين افزايش را در پنج سال آينده نيز داشته باشيم.

وي با بيان اينكه سياس//ت ايران استقبال، تسهيل و تشويق همكاريهاي بينالمللي در همه حوزههاي مرتبط با ICT است، توجه بر اهميت پروژههاي مشترك با شركاي خارجي در توس//عه فناوريه//ا، برنامههاي كاربردي و خدم//ات جديد را ضروري عنوان كرد و افزود: اين موضوع يكي از ستونهاي اصلي سياست ماست و ما اين فعاليتها را با اولويت دهي به معامالت خود، با كس//اني كه به اين فراخوان پاسخ مثبت دهند، ادامه ميدهيم؛ در اين ميان شركتهاي ايراني زيادي در حوزه ICT وجود دارند ك//ه آماده آغاز همكاريهاي بينالمللي هستند. اجالس جهاني جامعه اطالعاتي با شعار »جامعه اطالعاتي و دانشبنيان در جهت اهداف توس//عه پايدار« از 22 تا 26 خرداد ‪16-12) 96‬ ژوئن( در ژنو سوييس، در حال برگزاري است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.