حذف فناوري اطالعات از سبد خريد خانوار ايراني

Jahan e-Sanat - - News -

رييس اتحاديه صنف رايانه وضعيت بازار كاالهاي فناوري اطالعات را نابسامان توصي//ف كرد و گفت: به دليل عدم مراجع//ه كاربران به بازارهاي كامپيوتري، فروشندگان براي ترغيب مردم به التماس روي آوردهاند.

س//يدمهدي ميرمهدي درخصوص وضعيت بازار فناوري اطالعات و اقالم كامپيوتري در آستانه فصل تابستان اظهار داشت: بازار فناوري اطالعات از ابتداي سال 96 تاكنون در ركود به سر ميبرد.

وي ب//ا بيان اينكه از ابت//داي فروردينماه بازار كامپيوتر تحت تاثير فضاي انتخابات قرار داش//ت، ادامه داد: مانند س//اير صنوف، بازار كامپيوتر و فناوري اطالع//ات نيز تا پايان انتخابات به صورت نيمهتعطيل بود. با فرارس//يدن ماه رمضان نيز همچنان ركود بر اين بازار حاكم است و بسياري از واحدهاي صنفي به دليل آنكه از پس حداقل هزينهها هم برنميآيند، ترجيح ميدهند واحدهاي خود را تعطيل كنند.

رييس اتحاديه صنف فناوران رايانه از جمله داليل ركود بازار فناوري اطالعات را عدم خريد محصوالت كامپيوتري از سوي دستگاههاي دولتي عنوان كرد و به مهر گفت: متاسفانه بازار كامپيوتر با شرايط خوبي مواجه نيست و اغلب واحدهاي صنفي حتي يك فاكتور هم از دستگاههاي دولتي ندارند.

وي با اشاره به اينكه تا پيش از اين بخش مهمي از خريدهاي اين بازار به خريد سازمانهاي دولتي و زيرمجموعه آنها مربوط ميشد، افزود: به دليل عدم تمايل سازمانها براي خريد اقالم كامپيوتري، پولي به بازار تزريق نميشود و به همين دليل بازار با ركود همراه است.

ميرمهدي خاطرنشان كرد: با وجودي كه انواع و اقسام كاال بهرغم باال بودن نرخ ارز در بازار ديجيتال وجود دارد اما رغبتي از سوي كاربران خانگي و سازمانها براي خريد ديده نميشود.

رييس اتحاديه صنف رايانه با اشاره به اينكه فناوري اطالعات به دليل مشكالت اقتصادي، ديگر در سبد هزينههاي خانوار نيست، گفت: خانواده ايراني توان تامين نيازهاي فناوري اطالعات را ندارد و به همين دليل خريد اين محصوالت از سبد هزينه خانوار خط خورده است.

وي با بيان اينكه ماندن كاالهاي فناوري اطالعات در انبار به دليل رشد بيش از حد فناوري اطالعات در دنيا به معناي ضرر و ورشكستگي صنف است، گفت: چراكه اين فناوري به سرعت به روزرساني شده و روزانه كاالهاي جديد جايگزين كاالهاي قبلي ميشود.

ميرمهدي اظهار داش//ت: اگرچه نميتوان گف//ت كه هريك از محصوالت كامپيوتري با كاهش قيمت چنددرصدي مواجه ش//دهاند اما به دليل ترغيب خريداران، بازار به نوعي التماسي شده است و فروشندگان حاضرند با كاهش قيمت چشمگيري، كاالي خود را به فروش برسانند.

وي برآورد كرد كه در برخي از اقالم كامپيوتري، فروشندگان براي ترغيب مشتري بيش از 10 درصد نيز تخفيف ميدهند.

ميرمهدي اظهار اميدواري كرد كه بعد از عيد فطر و با شروع فصل تابستان اين ركود از بازار كامپيوتر برود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.