اينستاگرام مخفي كردن عكسهاي نامناسب را ممكن كرد

Jahan e-Sanat - - News -

فارس- با افزوده ش//دن امكانات تازه به اينستاگرام كاربران كنترل بيشتري بر محتواي توليدي خود در سرويس به اشتراكگذاري عكس خواهند داشت.

ب//ه گزارش ديجيتال ترندز، گاهي اوق//ات كاربران عكسهايي را در اينستاگرام ارسال كرده و بعدا به اين نتيجه ميرسند كه ارسال عكس يادش//ده به هر علت درس//ت نبوده يا با ديگر عكسهاي ارسالي هر فرد سازگاري ندارد.

تا به حال تنها راه حل اين مشكل در اينستاگرام پاك كردن عكس يا عكسهاي ياد شده بوده است، اما با پاك كردن عكسهاي يادشده ديگر امكان دسترسي به آنها وجود ندارد و اين در حالي است كه گاهي كاربر به اين نتيجه ميرسد كه حذف عكس يا عكسهايي درست نبوده است.

اينستاگرام از اين پس به كاربران امكان ميدهد تا عكسهاي اينچنيني را در مجموعهاي خصوصي نگهداري كنند تا فقط خودشان بتوانند آنها را مش//اهده كنند. قابليت يادشده كه آرش//يو نام دارد از ماه گذشته در دسترس عدهاي از كاربران منتخب و از امروز در دسترس كاربران iOS و اندرويد قرار گرفت. براي آرشيو و خصوصي كردن عكسها و ويدئوهايي كه قبال منتشر شدهاند، كاربر بايد در باالي نمايشگر گزينه آرشيو را انتخاب كند و س//پس عكسها و ويدئوهاي خود را براي آرشيو كردن برگزيند. براي مشاهده عكسها و ويدئوهاي آرشيو شده هم بايد روي نماد فلش دايرهايشكل جديد در باالي صفحه پروفايل ضربه زد. همچنين ميتوان عكسهاي آرشيو شده را با انتخاب گزينه ‪show on profile‬ مجددا در معرض نمايش عمومي گذاشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.