خطکشی جادهها فاجعه است

Jahan e-Sanat - - News -

پای/گاه خبری وزارت راه- مدیرکل دفتر برنامهریزی و اقتصاد مس//کن با تش//ریح فرآیند تصویب فرمول جدید مالیات بر ساخت و فروش مس//کن در دولت، نکات کلیدی مالیات تازه مصوب را اعالم ک//رد. علی چگینی گفت: فرمول جدید مالیات بر س//اخت و فروش مس//کن، به اصالحات صورتگرفته در قانون مالیاتهای مس//تقیم مصوب س//ال 94 برمیگردد که مرحل//ه اول تصویب مالیات جدید محسوب میشود. قانون مذکور توسط وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی بهعنوان متولی تنظیم سیاستهای مالی کشور تدوین شده بود که البته در آن زمان، وزارت راهوشهرسازی بهعنوان متولی بخش مس//کن، نظرات خود را درباره نحوه تغییر و تحول در سیاس//تهای مالیاتی بخش مسکن به گونهای که جهت سیاستها در مسیر رونق غیرتورمی بخش تنظیم شود، بهصورت مکتوب ارائه کرد.

او درباره مرحله دوم از پروسه تصویب فرمول جدید مالیات افزود: مجموعه معاونت مس//کن و دفتر برنامهریزی و اقتصاد مسکن، طی بیش از یکسال گذشته که فرآیند تدوین آییننامه ماده -«77» ماده مربوط به مالیات بر س//اخت و فروش مسکن- در جلسات تخصصی دول//ت از جمله کمیس//یون اقتص//ادی هیات دول//ت، کمیته فنی، کمیتههای اصلی و فرعی مرتبط در جریان قرار داشت، با حضور در بیش از 16 جلسه، تالش کرد متن آییننامه به گونهای تنظیم شود که مالحظات مربوط به بخش مسکن از جمله حمایت از عرضه هدفمند، حمایت از سرمایهگذاران و همچنین حفظ و مراقبت از قدرت خرید تقاضای مصرفی، در ضوابط جدید مالیاتی اعمال شود.

مدیرکل دفتر برنامهریزی و اقتصاد مسکن در عین حال گفت: از نگاه سیاستگذار مالی کشور، بخش مسکن همچون سایر بخشهای تولیدی، باید متناسب با سطح مالیاتهای وضعشده، بابت فعالیتهای درآمدزا، مالیات مربوطه را پرداخت کند. آنچه باعث شد متولی تنظیم سیاستهای مالی کشور، به تغییر فرمول مالیات بر ساخت و فروش مس//کن اقدام کن//د، همین نگاه بود که بر مبنای آن گفته میش//د مالیات در این بخش در تناس//ب با درآمد نبوده )بسیار ناچیز است( و با هیچ بخش//ی حتی با کمترین درآم//د و منفعت اقتصادی، قابل مقایس//ه نیس//ت بنابراین با این نگاه و نیز با رویکرد یکپارچگی اخذ مالیات از درآمد، اصالحات در قانون صورت گرفت.

چگینی در تشریح نتایج پیگیریهای وزارت راهوشهرسازی برای اعم//ال دغدغههای متولی بخش مس//کن در آییننامه اجرایی ماده «77» افزود: در جلسات تدوین آییننامه، تالش شد با هدف تعدیل فش//ار هزینهای مالیات مصوب در متن قانون، از طریق اضافه کردن برخی میانبرها به آییننامه، درآمد مشمول مالیات تا حد امکان کم ش//ود. یکی از میانبرها، نحوه محاس//به ارزش زمین است که متولی مالیاتی بنا داشت ارزش زمان خرید زمین را مبنای محاسبه هزینه و درآمد سازنده قرار دهد. این مدل میتوانست با توجه به تورم زمین بهخصوص برای پروژههای مشارکتی یا ساختوسازهایی که عرصه آن از سالهای دور در اختیار سازنده قرار گرفته، درآمد ساخت و فروش را فوقالعاده باال نش//ان دهد و فشار مالیاتی را سنگینتر کند. اما در مصوبه هیات دولت، دو حالت برای محاسبه ارزش زمین لحاظ شده که ش//امل ارزش روز زمین در زمان فروش و ارزش زمین در زمان خرید میش//ود. این دو حالت بهخصوص در ش//رایط رکودی کمک میکند هر کدام که در آن، قیمت زمین باالتر نش//ان داده میشود، مبنای محاسبه مالیات قرار گیرد.

وزیر راهوشهرس//ازی گفت: در حال حاضر پیمانکاران راه و س//اختمان پس از اتمام عملیات س//اخت، هیچگونه تضمین//ی در قبال کار خود نمیدهن//د. عباس آخوندی در جلس//ه ش//ورای عالی فنی و امور زیربنایی با اشاره به نقش//ههای اجرای//ی حفاظهای مطرحش//ده در آییننامه ایمنی راهها اظهار داش//ت: چند اتف//اق در ایران رخ داده اس//ت که یکی از آنها افزایش تولید س//االنه بیش از یک میلیون خودرو است؛ این در شرایطی است که در سفرهای استانی مش//خص شد که حجم ترافیک عبوری در برخی از محورهای کش//ور بهشدت باال است؛ بهطوریکه حجم ترافیک نشان میدهد که بهطور میانگین روزانه بین هزار تا 15 هزار تردد رخ میدهد.

به گزارش جهان صنعت، به نقل از وزارت راهوشهرسازی، وزیر راهوشهرسازی در ادامه به فرهنگ شلختگی در کشور اشاره کرد و بیان داشت: در گذشته در دانشگاههای کشور، تمام نقش//هها با جزئیات بود؛ اما امروزه شاهد هستیم که فقط به ساخت یک کف سیاه )جاده( بسنده میکنند؛ لذا باید از این شلختگی خارج شویم.

آخون//دی با بیان اینک//ه کمبود منابع مال//ی در دوره حاضر، شانس//ی برای درک ارزش پول است، گفت: شاید این دو عامل باعث توس//عه حوزه نرمافزاری شود؛ زیرا این اتفاق//ات در زمان پرپولی رخ نمیده//د. از این رو این دو عامل باعث میشود که در مورد مسایل اینچنین اندیشه و فکر شکل بگیرد.

این عضو کابینه یازدهم تاکید کرد: باید تا جای ممکن در مورد جزییات فکر و اندیش//ه شود، اگرچه در این دوره فرصتی برای س//اماندهی خطکش//یها ایجاد نشد؛ زیرا خطکش//ی جادههای کشور یک فاجعه محسوب میشود؛ درحالیکه برخی کشورهای توسعهیافته برای رسیدن به مقصد حتی بهجای مش//اهده نقش//هها به کف جاده نگاه میکنند.

وی یادآور ش//د: با وجود هزینههای خطکشی اصولی در جادههای کش//ور، باید جلوی شلختگی گرفته شود تا یک کار بهینه صورت بگیرد. وزیر راهوشهرسازی در ادامه جلس//ه با اشاره به موضوع دوم جلسه مبنی بر راهکارهای مدیریتی برای حل مش//کالت فنی در پروژههای تعمیر و نگهداری نیز اظهار داشت: این قبیل موضوعات شامل دو بخش مسایل فنی و قراردادی میشود که سرانجام محیط کسب و کار را دربرمیگیرد.

وی ابراز داشت: در کشورهای توسعهیافته برای افزایش عمر رویه راهها، تعمیر و نگهداری فقط متکی به سه مدل پیمان‪،MO DBOM‬ و DBOFM نیست بلکه مفهوم دیگری به نام تضمین عملکرد یاPERFORMANCE ASSURANCE نیز مورد اس//تفاده قرار میگیرد که شاید بتوان آن را وارد نظام فنی و اجرایی ایران کرد.

آخوندی روش تضمین عملکرد را برای پیمانکاران ایرانی نس//بت به مدلهای مذکور آس//انتر و با شرایط حقوقی ایران سازگارتر خواند و گفت: در حال حاضر پیمانکار چه در زمینه راه و س//اختمان پس از اتمام عملیات س//اخت، هیچگون//ه تضمینی در قبال کار خود نمیدهند. از طرفی آنها تمایلی برای عقد قرارداد طوالنیمدت برای نگهداری راهه//ا ندارند و مخلص کالم اینک//ه بخش نگهداری جزو وظایف پیمانکار راهسازی نیست.

وزیر راهوشهرسازی خاطرنشان کرد: با شکلگیری نظام تضمین عملکرد، انجمنهای صنفی وارد گود میش//وند و پیمان//کاران میتوانند با در اختیار گرفتن یک »ش//رکت تضمینکننده عملک//رد« بخش نگهداری را در قالب یک نظام کس//بوکار و از طریق ایج//اد یک صندوق ضمانت پیگیری کنند.

عضو کابینه دولت یازدهم با اشاره به وجود این تجربه در کشورهای توسعهیافته گفت: شرکتهای پیمانکاری پس از تش//کیل صندوق ضمانت با پرداخت وجوه و درصدهای مقرر ش//ده برای یک دوره مشخص پروژه خود را تضمین میکنند و اگر ش//رکتی عملکرد قابل قبولی نداشته باشد آن صندوق در آینده پروژههای شرکت پیمانکار را با درصد باالتر تضمین میکند.

وی مزای//ای بهرهمندی از صندوق مذکور را تش//کیل حرفههای تضمین و نگهداری راه عنوان کرد و گفت: مدتی در ایران به دنبال ایجاد صندوق تضمین عملکرد در حوزه ساختمان بودم که بنا به دالیلی از جمله فرهنگ شلختگی، صورت نگرفت؛ زیرا فرهنگ پیچیده است و هیچکس حاضر به تضمین کار خود نیست.

آخوندی با اشاره به پیشنیازهای استفاده از مدلهای پیمان ‪،MO DBOM‬ و DBOFM گفت: این سه روش نیازمند شرکتهای بزرگ و باسابقه و نظامهای اقتصادی پایدار است اما روش تضمین عملکرد شاید نسبت به این س//ه، مدل سادهتری باشد؛ زیرا میتوان از این روش برای جادههای موجود نیز استفاده کرد.

گفتن//ی اس//ت در این نشس//ت، نقش//ههای اجرایی حفاظهای آییننامه ایمنی راهها )جلد چهارم نشریه (267 مورد بررسی قرار گرفت و ابالغ آن به صورت راهنما تصویب ش//د؛ ضمن اینک//ه راهکار مدیریتی برای حل مش//کالت نگهداری و تعمیرات مورد بحث و بررس//ی قرار گرفت. با توج//ه به این که بخش عمدهای از این موضوع مربوط به مسایل قراردادی، حقوقی و مسایل کسبوکار است، مقرر ش//د موضوع در کارگروه کارشناسی مورد بررسی دقیقتر قرار گرفته و اس//تفاده از سیس//تمهای بیمهای و تضمین کیفی//ت و عملکرد به عنوان یک راهح//ل عملیاتی مورد توجه قرار گیرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.