تاثیری بر قیمت ندارد

Jahan e-Sanat - - News -

رییس کل سازمان امورمالیاتی کشور با اشاره به اخذ مالیات بر درآمد ساختوساز بر مبنای سود و زیان و متناسب با وضعیت و شرایط حاکم بر بازار مسکن و همچنین ش//رایط اقتص//ادی، گف//ت: مصوبه جدید مالیاتی تاثیری بر قیمت مس//کن ندارد. به گزارش »جهان صنعت« به نقل سازمان امور مالیاتی، سید کامل تقوینژاد، با بیان اینکه بخش مس//کن به عنوان یکی از بخشهای مولد در کش//ور، با وجود اینکه اخذ مالیات بر درآمد از این حوزه در قانون وجود داشته و مطالبه نیز میش//ده، اما در قانون جدید مالیاتهای مس//تقیم مص//وب 31 تیرماه ،1394 قانونگذار با رویکرد عدالتمحوری و رفع تبعیض، تدابیر جدیدی را برای اخذ مالیاتی مشابه س//ایر تولیدکنندگان اتخاذ کرده اس//ت، گفت: با توجه به تبصره «5» ماده «77» قانون مالیاتهای مستقیم که دول//ت را مکلف به تدوی//ن آییننامه نحوه اجرای این ماده قانونی کرده است، آییننامه مذکور تصویب و به منظور اجرا به سازمان امور مالیاتی کشور ابالغ شد.

رییس کل س//ازمان امور مالیاتی کشور خاطرنشان کرد: س//ازندگان مسکن مانند هر فعال اقتص//ادی دیگر حوزههای تولید، مطابق قانون مش//مول پرداخت مالیات بر درآمد ناشی از ساختوساز بر مبنای سود و زیان هس//تند و البته براساس آییننامه مذک//ور، ن//رخ مالیات بر درآمد اش//خاص حقیقی و حقوقی که به س//اخت و فروش س//اختمان مبادرت دارند، با دیگر فعاالن اقتصادی همسانس//ازی شده و بین 15 تا 25 درصد تعیین ش//ده است که این نرخ مطابق نرخ م//اده «131» و ماده «105» قانون مالیاتهای مستقیم است.

تقوین//ژاد همچنین با بی//ان اینکه این مالیات بر س//ود حاصل از ساخت و فروش ساختمان اعمال میشود، گفت: طبیعتا به دلیل این موضوع س//ازندگان مسکن نباید نگرانی از بابت مالیات ساختوساز در شرایط رکود مس//کن داشته باشند، چراکه مالیات ساختوساز متناس//ب با سود و زیان اخذ میش//ود و با توجه به درآمد و سود و زیان ابرازی مودی و پس از رس//یدگی به اسناد و مدارک مثبته توس//ط اداره امور مالیاتی، مالیات متعلقه تعیین میشود.

وی ادامه داد: این مالیات به ساختمانهایی تعلق میگیرد که پروانه ساخت آنها بعد از الزماالجرا شدن قانون (1395/1/1) صادر شده باشد.

رییس کل س//ازمان امور مالیاتی کشور همچنین خاطرنشان کرد: ساختمانهایی که پروانه س//اختمانی آنها تا پایان س//ال 1394 صادر ش//ده اس//ت، در زمان انتقال صرفا مش//مول مقررات ماده «59» یعنی پرداخت مالیات نقل و انتقال امالک هستند. بنابراین کلیه واحدهای ساخته شده یا در حال س//اخت که پروانه آنها مربوط به قبل از س//ال 1395 اس//ت، در هر زمانی که به فروش برس//ند مش//مول مالیات ساخت و فروش نیس//تند و صرفا مانند سایر امالک مشمول مالیات نقل و انتقال موضوع ماده «59» قانون که پنج درصد ارزش معامالتی است خواهند بود.

وی در ای//ن رابط//ه تاکید ک//رد: طبیعتا سازندگانیکهساختمانرابهمنظورمصرف)و نهفروش(احداثمیکنند،مشمولاینمالیات نیستند و به نوعی یک حمایت از سازندگان ب//رای خ//روج از دوره رکود و یک حمایت از سازندگانی که ساختوس//از را برای مصرف انجام میدهند، صورت گرفته است.

وی همچنی//ن تاکید کرد: ش//هرهای با جمعی//ت کمتر از یکصد هزار نفر در زمان ص//دور پروانه س//اخت، براس//اس آخرین سرش//ماری عمومی نفوس و مسکن مرکز آمار ایران، مشمول مالیات ساخت و فروش موضوع این آییننامه نیستند.

تقوین//ژاد با بیان اینک//ه مطابق قانون مالیاتهای مس//تقیم، اولین نقل و انتقال س//اختمان عالوه بر مالی//ات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده «59» قانون مالیاتهای مستقیم، مش//مول مالیات علیالحساب به ن//رخ 10 درصد به ماخ//ذ ارزش معامالتی مل//ک مورد انتقال اس//ت، گف//ت: مالیات قطع//ی مودیان موضوع این م//اده پس از رس//یدگی طب//ق مقررات مرب//وط تعیین میش//ود و البته براساس آییننامه مذکور، مالیات علیالحس//اب پرداختی س//اخت و فروش امالک پس از قطعی شدن مالیات، به حساب پرداختی مودی منظور و مابهالتفاوت آن حسب مورد مطالبه و در صورت زیان به مودی مسترد میشود.

وی اف//زود: پی//ش از تصوی//ب قان//ون جدی//د مالیاتهای مس//تقیم مصوب 31 تیرماه ،1394 س//ازندگان ساختمان ملزم ب//ه پرداخت مالیات نق//ل و انتقال قطعی ام//الک به ن//رخ پنج درص//د و نیز مالیات علیالحساب موضوع ماده 77 قانون به نرخ 10 درصد بودند اما با تصویب قانون جدید و براس//اس آییننامه موضوع ماده ،«77» صرفا س//ازندگانی که پروانه س//اخت آنها بعد از س//ال 1395 است ملزم به پرداخت مالیات پنج درصد و 10 درصد مذکور بوده و سازندگانی که پروانه ساخت آنها مربوط به قبل از سال 1395 است، فقط مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی امالک به نرخ پنج درصد هستند.

رییس کل س//ازمان امور مالیاتی کشور خاطرنش//ان ک//رد: قیمت زمی//ن یکی از پارامترهای اصلی از قیمت واحد س//اخته شده خواهد بود و با توجه به مصوبه دولت برای س//ازندگان ای//ن مش//وق را در نظر گرفتهان//د ک//ه ارزش روز زمی//ن در تاریخ فروش واح//د از ارزش فروش س//اختمان کس//ر میشود به عبارتی فقط سود و زیان ناشی از احداث اعیانی )ساختمان( روز زمین مشمول مالیات است و سود ناشی از اضافه ارزش زمین که در طول مدت ساخت ایجاد میشود، مشمول مالیات نخواهد بود.

وی با اشاره به اینکه در آییننامه فوق به منظور بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده نیز تدابیری اندیشیده شده، گفت: در صورت تعیی//ن ضرایب مالیاتی برای تعیین درآمد مشمول مالیات س//اخت و فروش موضوع این آییننامه توسط کمیسیون موضوع ماده «154» قانون مالیاتهای مستقیم مصوب س//ال ،1380 ضرایب ساخت و فروش در بافتهای فرسوده با رعایت قوانین ذیربط به میزان 60 درصد ضرایب مربوط، اعمال خواهد ش//د و این موضوع کمک ش//ایان توجهی به س//اخت و نوس//ازی بافتهای فرسوده میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.