تمرکزمضاعفبرصنایعکوچکومتوسطدرسال69

Jahan e-Sanat - - News -

همایشمشتریمداریباحضور 50 نف//ر از مدی//ران و متصدی//ان شرکتهایحملونقلمسافراستان گیالن در سالن اجتماعات اداره کل راهداری و حملونقل جادهای این استان برگزار ش//د. نازککار، مدیر کل راهداری و حملونقل جادهای استان گیالن در ابتدای این همایش طی سخنانی ضمن اشاره به اهداف برگزاری این همایش گفت: آشنایی شاغالن بخش حملونقل مسافر استان با رویکردهای

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان گیالن گفت: تداوم رشد صنعتی نیازمند توجه هرچه بیشتر به صنایع کوچک و متوسط است. احمدعلی شهیدی تداوم رشد صنعتی را تمرکز بر صنایع کوچک دانس//ت و گفت: در س//ال 69باید تمرکز بیشتری بر صنایع کوچک و متوسط داشته باشیم چراکه تداوم رشد صنعتی نیازمند توجه هرچه بیشتر به صنایع کوچک و متوسط است .

وی در ادامه بیان داشت: حمایت از صنعتگران باید به شکل واقعی و عملی انجام شود، حمایت از صنعتگر یعنی ایجاد اشتغال و کارآفرینی و رشد صنعت و توس//عه اقتصادی کش//ور، حمایت از صنایع کوچک یعنی رسیدن به تولید زودبازده. رییس هیات مدیره شرکت شهرکهای صنعتی استان گیالن گفت: امروز صنایع کوچک در فرآیند توسعه اقتصادی جایگاه ویژهای دارد و توسعه صنعتی هر منطقه در گرو به کارگیری سرمایه انسانی و فیزیکی آن منطقه و مناطق همجوار آن است .وی در ادامه به بیان اهمیت و کارایی صنایع کوچک پرداخت و گفت: توسعه اشتغال پایدار و کارآفرینی با هدف پیشرفت جامعه، افزایش توان تخصصی فنی، کمک به توسعه بازارهای داخلی برای رشد صادرات و افزایش تولید ناخالص ملی درحوزه صنایع کوچک از نتایج استقرار و تمرکز واحدهای صنعتی در شهرکهای صنعتی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.