اولین جلسه کارگروه تحول اداری برگزار شد

Jahan e-Sanat - - News -

با صدور حکمی از سوی ماشااهلل تابع جماعت، مدیرکل دفتر وزارتی و روابط عمومی وزارت نیرو، غالمرضا رضایت//ی مدیر دفتر روابط عمومی ش//رکت توزیع برق ایالم به عنوان دبیر ش//ورای انسجامبخشی روابط عمومی و اطالعرسانی صنعت آب و برق استان منصوب شد.

اولین جلسه کارگروه تحول اداری با حضور رییس دانش//گاه، معاونان مدیران ستادی و کارشناسان توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه علوم پزشکی ایالم برگزار شد. به گزارش »جهان صنعت«، رییس دانش//گاه علوم پزش//کی ایالم ضمن آرزوی قبولی طاع//ات و عبادات مجموعه دانش//گاه در ماه مبارک رمضان اظهار کرد: نتیجه نهایی اصالح نظام اداری که در قالب نقش//ه راه به همین منظور و مبتنی بر سیاس//تهای کلی نظام اداری ابالغ//ی مقام معظم رهبری اس//ت، تحقق نظ//ام اداری بهرهور بر پایه ارزشهای اسالمی است.

علی دلپیش//ه ادامه داد: این سیاستها به منظور نهادینهسازی فرهنگ س//ازمانی مبتنی بر ارزشهای اس//المی و کرامت انس//انی و ارزش نهادن به سرمایههای انسانی و اجتماعی و مفاهیمی همچون عدالتمحوری در جذب، تداوم خدمت و ارتقای منابع انسانی ...و ابالغ شده که باید در سرلوحه کاری همه ما به عنوان خدمتگزاران مردم قرار گیرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.