ادامه ترانزیت روزانه کاال به بنادر قطر

Jahan e-Sanat - - News -

ایسنا- مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی تاکید کرد که ترانزیت کاال به بنادر کشور قطر به صورت روزانه انجام میشود و در آینده نیز ادامه دارد.محمدسعیدنژاددرحاشیهمراسمامضایتفاهمنامهمشترکسازمان بنادر و دریانوردی با وزارت بهداشت در خصوص وضعیت ترانزیت کاال به بنادر قطر گفت: تمام بنادر ایران در جنوب کشور از امکانات مناسبی در زمینه حملونقل کاال و مسافربری برخوردار هستند. این امکانات در زمینه برخی بنادر کشورهای حوزه خلیج فارس مانند امارات، قطر و کویت بیشتر است. ترانزیت کاال به کشور قطر نیز کار جدیدی نیست.

وی ادامه داد: هر کش//وری که بخواهد از این طریق کاالیی را صادر کند بنادر ایران آمادگی الزم را دارند. برخی از بنادر ما مانند بوشهر، دیر، کنگان و لنگه به کشور قطر بسیار نزدیک هستند. به گفته مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، ترانزیت کاال به بنادر کشور قطر در حال حاضر به صورت روزانه انجام میشود و در آینده نیز ادامه دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.