کسبتندیسفعالزیستمحیطیتوسطشرکتگازاصفهان

Jahan e-Sanat - - News -

درهمایشتجلیلازفعاالنزیستمحیطی استان اصفهان درسال59، شرکت گاز استان تندیس برتر فعال زیستمحیطی را دریافت ک//رد. به منظ//ور ارج نهادن ب//ه اقدامات و تالشهای شرکتها و سازمانهای فعال در راستای صیانت از محیطزیست در همایشی کهباحضوربسیاریازسازمانهاوشرکتهای استان و استاندار اصفهان به مناسبت هفته محیطزیست 16) تا 22 خردادماه( در محل دانش//گاه اصفهان برگزار ش//د، از تالشهای شرکت گاز استان اصفهان با اهدای تندیس تجلیلبهعملآمد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.