»آيفكس« در ارتفاع 902 واحدي ايستاد

Jahan e-Sanat - - News - ﻛف ﺑﺎﺯﺍﺭ

گروه بورس- آخري//ن روز معامالتي هفته جاري براي فرابورسباسبزپوشيآيفكسومعامله681 ميليونورقهبهادار بهارزشبيشاز955 ميلياردريالبهپايانرسيد.درمعامالت ديروزبهموازاترشدنزديكبه7 واحديشاخصكلوصعود آيفكستاارتفاع209 واحدي،در42 هزاردفعهمبادالتيشاهد نق//ل و انتقال 186 ميليون و 150 هزار ورقه بهادار به ارزش 559 ميليارد و 550 ميليون ريال بوديم. نگاهي به نمادهاي تاثيرگذار بر شاخص نشان ميدهد نمادهاي »مارون«، »ذوب«، »شاوان« و »اپرداز« تا سطح حداكثر سه واحد باالترين تاثير مثبت را بر آيفكس داشته و در مقابل تاثير منفي از جانب نماد »بپاس« و »شراز« تا سطح نزديك به 0/5 واحد مانع از رشد بيشتر شاخص شده است. پربينندهترين نمادهاي بازار نيز كه همگي با سبزپوشي و رشد قيمت معامالت خود را به پايان رساندند، شامل نماد شركتهاي ذوبآهن، صنايع فوالد آلياژي يزد، عمران و توسعه شاهد و صنايع بهداشتي ساينا بودند. در ادامه بازگشايي نمادهاي روزهاي اخير، روز گذشته شش نماد و حقتقدم نماد بازگشايي و سپس معامله شدند. به اين ترتيب نماد معامالتي ش//ركتهاي سرمايهگذاري فني و مهندسي مشانير، سيمان ممتازان كرمان، شيريندارو و حقتقدم سهم مذكور، توليد نيروي برق دماوند و مديريت انرژي اميد تابان هور بازگش//ايي ش//دند. در مجموع بازارهاي اول و دوم روز گذشته 90 ميليون سهم به ارزش نزديك به 203 ميليارد ريال دادوستد شد. به ترتيب دو نماد »ذوب« و »فوالي« كه جزو پربينندهترين نمادهاي بازار نيز بودند بيشترين حجم و ارزش معامالت را نيز از آن خود كردند. معامالت بازارپايه نيز روزگذشته 154 ميلياردرياليشد،بهاينترتيب59 ميليون سهم در سه تابلوي الف، ب و ج دادوستد كه ارزش آن بالغ بر 154 ميلياردريالبود.تابلويمعامالتياوراقتسهيالتمسكن هم ميزبان نقل و انتقال 75 هزار ورقه تسه بود كه ارزش آن به 57 ميليارد ريال رسيد. همچنين قيمت اين اوراق در بازه 752 تا 773 هزار ريال نوسان كرد. همانند روز گذشته تسه بهمنماه 95 بيشترين حجم و ارزش معامالت اين اوراق را به خوداختصاصدادوتسهديماه49 دركمترينحجموارزش معامالتي نسبت به ساير اوراق معامله شد.سهمي در حدود 24 درصد از ارزش كل معامالت بازار فرابورس روز گذشته در اختيار معامالت انجام ش//ده در بازار اوراق با درآمد ثابت قرار گرفت. در اين بازار سرمايهگذاران معامله بيش از 137 هزار ورقهبهاداررابهارزش431 ميلياردو034 ميليونريالتجربه كردند. در ميان صندوقهاي سرمايهگذاري قابل معامله نيز صندوق سرمايهگذاري آرمان آتي در صدر ايستاد و باالترين حجم و ارزش معامالتي را كس//ب كرد. در مجموع ETFها روز گذش//ته شاهد خريد و فروش بيش از 770 هزار ورقه بهادار به ارزش حدود 11 ميليارد ريال بودند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.