تاثير اجرای صحيح قوانين در تاالر

Jahan e-Sanat - - News -

عضو كميس//يون برنامه، بودجه و محاس//بات مجلس ش//وراي اسالمي گفت: به دليل عدم تناسب نرخ سود بانكيبانرختورم،ريسكسرمايهگذاري در بانك كمتر است و بهطور طبيعي صاحب//ان نقدينگي تماي//ل چنداني به س//رمايهگذاري در ب//ورس ندارند. شهباز حسنپور بيگلري در گفتوگو با خان//ه ملت با تاكيد بر لزوم تقويت بازار سرمايه گفت: بازار بورس كشور نتوانسته عملكرد مطلوبي داشته باشد اين در حالي است كه يكي از الزمههاي تقويت اقتصاد رونق بازار شفاف بورس است. نماينده مردم سيرجان و بردسير در مجلس شوراي اسالمي ادامه داد: تجربه بيانگر اين است كه يكي از داليل رونق بازار س//وداگري در بخشهاي مس//كن و ارز، فقدان بازار مناس//بي براي جذب نقدينگيهاي س//رگردان بوده اس//ت. اي//ن نماينده م//ردم در مجلس دهم افزود: بخشي از نوسانات بازار بورس هيجاني و تحتتاثير اخبار غيراقتصادي بوده كه خيلي قابل اعتنا نيست البته براي اين منظور نيز بايد تدابيري اتخاذ شود. وي افزود: اجراي صحيح قانون بهبود فضاي كسب و كار ميتواند زمينه رونق توليد شركتهاي بورسي را فراهم كند و بهطور طبيعي انگيزه براي سرمايهگذاري در بورس افزايشمييابد.حسنپوربيگلريافزود: در حال حاضر به دليل عدم تناس//ب نرخ س//ود بانكي با نرخ تورم، ريسك سرمايهگذاري در بانك كمتر است و صاحبان نقدينگي تمايل چنداني به سرمايهگذاري در بورس ندارند. عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسالمي افزود: با وجود اينكه روند بورس مطلوب نيست اما در چند سال گذشته اتفاقات غيراقتصادي در رون//د ب//ورس، تاثي//ر چندان//ي نداشته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.