بورس منطقهاي خراسان رضوي 15 ساله شد

Jahan e-Sanat - - News -

بورس منطقهاي مشهد به عنوان اولين ت//االر منطقهاي 15 س//ال از فعاليت خود را پش//ت سر گذاشت. به گ//زارش بورس تهران، حس//ين خدادوس//ت، مدير بورس منطقهاي خراس//ان رضوي با بيان مطلب فوق گفت: تاالر بورس منطقهاي مشهد به عنوان اولين تاالر منطقهاي در 21 خرداد 1381 فعالي//ت خود را آغاز كرد. وي افزود: پس از گذش//ت 15 س//ال، پيشرفت قابل مالحظهاي در ارائه خدمات بورس و توسعه فرهنگ س//رمايهگذاري در منطقه داش//ته است بهطوري كه تعداد ايستگاههاي معامالتياز9 ايستگاهدرزمانافتتاح به 88 ايس//تگاه در سال 95 رسيده اس//ت. همچنين ارزش معامالت از 894 ميلي//ارد ريال در س//ال 81 به 27408 ميليارد ريال در س//ال 95 رسيده است، در حالي كه معامالت برخط در سال 95 لحاظ نشده است. خدادوس//ت اظهار داشت: هماكنون عالوهبرشهرمشهددرشهرستانهاي سبزوار، نيشابور، گناباد، جوين و تربت حيدريه در خراسان رضوي و بجنورد در خراسان شمالي تعداد 13 كارگزار حض//ور دارن//د و از طريق تجهيزات بورس مشهد به س//امانه معامالتي ب//ورس دسترس//ي پيدا ك//رده و به مردم اين شهرستانها خدمات ارائه ميكنند.مديربورسمنطقهايمشهد به برگزاري دورههاي آموزشي اشاره كرد و افزود: بورس منطقهاي مشهد در51 سالگذشته7902 نفرساعت دورههاي آموزش سرمايهگذاري در ب//ورس را ب//راي 24893 نفر برگزار كرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.