درج يك شركت قمي در بازار دوم فرابورس

Jahan e-Sanat - - News - ﻧﮕﺎﻩ

گروه بورس- شركت عطرين نخ قم پس از احراز تمامي شرايط الزم براي پذيرش، در بازار دوم فرابورس ايران درج شد تا در صف عرضه اوليه قرار گيرد. ش//ركت عطرين نخ قم كه در گروه »منسوجات« زيرگروه »آمادهسازي و ريسندگي نخ، پارچهبافي« قرار دارد به عنوان هشتاد و هفتمين شركتي است كه در بازار دوم در فهرست نرخهاي فرابورس ايران درج شده است.اين شركت با نماد »نطرين« با آخرين سرمايه اسمي001 ميلياردو34 ميليونريالدرتاريخ22 ارديبهشتماه39 ثبت شدهوبهعنوانسيزدهمينواحدگروهصنعتيگلريزقمتوسط علي الريجاني رييس مجلس شوراي اسالمي در بهمنماه سال 93 به بهرهبرداري رسيده است. طبق اساسنامه، اين شركت در حال حاضر به عنوان بزرگترين و متنوعترين واحد تابندگي كش//ور از نظر توليدات در حال فعاليت است. مشاور پذيرش »نطرين«،شركتمشاورسرمايهگذاريايدهمفيداستوكارگزار عرضهكننده سهام آن نيز كارگزاري مفيد خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.