افزايش سرمايه 25 درصدي »ديران«

Jahan e-Sanat - - News -

س//ازمان بورس و اوراق بهادار با افزايش سرمايه 25 درصدي شركت ايران دارو موافقت كرد. افزايش س//رمايه شركت ايران دارو از مبلغ 240 ميلي//ارد ريال به مبلغ 300 ميليارد ريال از محل مطالبات حال ش//ده س//هامداران و آورده نقدي از س//وي سازمان بورس بالمانع اعالم شد. بر اساس اين گزارش، افزايش سرمايه شركت ايراندارو به منظور نوسازي و بازسازي خطوط توليدي )انطباق با استانداردهاي جي ام پي( و تامين سرمايه در گردش خواهد بود. انجام افزايش سرمايه »ديران«، حداكثر تا 60 روز پس از تاريخ اين مجوز امكانپذير خواهد بود. عدم انجام افزايش سرمايه در مهلت مقرر، موجب ابطال اين مجوز شده و انجام آن مستلزم اخذ مجوز جديد از اين سازمان خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.