پيشبيني»تپمپي«درسال79

Jahan e-Sanat - - News -

گروه صنايع پمپسازي ايران پيشبيني درآمد هر سهم 12 ماهه سال مالي منتهي به 31 خردادماه 97 را با سرمايه 400 ميليارد ريال به صورت حسابرسينشده اعالم كرد. گروه صنايع پمپسازي ايران پيشبيني سود هر سهم سال مالي منتهي به 31 خرداد ماه 97 را مبلغ 383 ريال اعالم كرد كه نسبت به EPS سالجاريمعادلپنجدرصدافزايشرانشانميدهد.»تپمپي« س//ود خالص در اين س//ال را مبلغ 146 ميليارد و 412 ميليون ريال برآورد كرده است. يادآور ميشود سود خالص اين شركت در سال مالي منتهي به 31 خردادماه 69، مبلغ 139 ميليارد و 384 ميليون ريال و سود به ازاي هر سهم 365 ريال اعالم شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.