انتشار صورتهاي مالي 12 ماهه »دارو«

Jahan e-Sanat - - News -

كارخانجات دارو پخش اطالعات و صورتهاي مالي سال منتهي به 30 اسفندماه 1395 را با سرمايه 500 ميليارد ريال، به صورت حسابرسيشده منتشركرد.شركتكارخانجاتداروپخشدردوره21 ماههسالماليمنتهي به 30 اسفندماه ،1395 مبلغ 486 ميليارد و 389 ميليون ريال سود خالص شناسايي كرد و بر اين اساس به هر سهم مبلغ 973 ريال سود اختصاص داد؛ كه نسبت به دوره مشابه در سال گذشته معادل 29 درصد افزايش را نشان ميدهد. »دارو« زيان انباشته پايان دوره را مبلغ 522 ميليارد و 117 ميليون ريال اعالم كرد. يادآور ميشود اين شركت در دوره منتهي به 29 اسفندماه ،1394 سود خالص را مبلغ 410 ميليارد و 728 ميليون ريال و سود به ازاي هر سهم را 755 ريال اعالم كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.