افزايش سرمايه 67 درصدي »اپرداز«

Jahan e-Sanat - - News -

سازمان بورس و اوراق بهادار با افزايش سرمايه 67 درصدي شركت آتيه داده پرداز موافقت كرد. افزايش سرمايه شركت آتيه داده پرداز از مبلغ 300 ميليارد ريال به مبلغ 500 ميليارد ريال از محل سود انباشته از سوي سازمان بورس بالمانع اعالم شد. بر اساس اين گزارش، افزايش سرمايه شركت آتيه دادهپرداز به منظور اصالح س//اختار مالي خواهد بود. انجام افزايش سرمايه »اپ//رداز«، حداكثر تا 60 روز پس از تاريخ اين مجوز امكانپذير خواهد بود. عدم انجام افزايش سرمايه در مهلت مقرر، موجب ابطال اين مجوز شده و انجام آن مستلزم اخذ مجوز جديد از اين سازمان خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.