15 ﺩﺭﺻﺪ ﻣبلغ ﻭﺍﻡ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﻭﺭﺍق »ﺗﺴﻪ« ﺑﺎﺷﺪ

Jahan e-Sanat - - News - ﻓﺮﺍﺑﻮﺭﺱ

اين روزها قيمت هر برگ اوراق تس//هيالت مس//كن بنا بر زمان سررسيدش در فرابورس از ح//دود 75 هزار تومان تا حدود 77 هزار و 500 تومان دادوستد ميشود و زوجهاي تهراني براي گرفتنواممسكن011 ميليونتومانيبايدتقريبا 16 ميليون و 720 هزار تومان تس//ه خريداري كنند. مبلغ تسهاي كه بايد خريداري شود، براي تمام زوجه//اي ايراني تقريبا 15 درصد از مبلغ كل وام است. به گزارش ايسنا، در معامالت اين روزهايفرابورس،بيشترينقيمتاوراقتسهيالت مسكنمربوطبهامتيازتسهارديبهشتماه6931، به قيمت تقريبا هر برگ 77 هزار و 350 تومان بود و در طرف مقابل اوراق تسه ديماه ،1393 با حدودقيمت47 هزارو006 هزارتومانكمترين قيمت را از آن خود كرد. زوجهاي تهراني با خريد 200 برگ از اوراق تسهيالت مسكن ميتوانند تا سقف 100 ميليون تومان وام دريافت كنند كه ب//ه اين مبلغ 10 ميليون تومان وام جعاله تعلق ميگيرد،بااينحساببرايدريافت001 ميليون تومانوامباقيمتهربرگتقريبا67 هزارتومان، زوجهايتهرانيبايد51 ميليونو002 هزارتومان اوراق بخرند. اين مبلغ با احتس//اب 10 ميليون تومان وام جعاله كه بابتش بايد 20 برگ بهادار با قيمت يك ميليون و 520 هزار تومان از اوراق تسهيالت مسكن را خريداري كنند، در مجموع بايد 16 ميليون و 720 هزار تومان صرف خريد 220 اوراق ش//ود كه اين مبلغ حدودا 15 درصد مبلغ كل وام دريافتي ميشود. همچنين زوجهاي غيرتهراني كه در شهرهايي با جمعيت بيشتر از 200 هزارنفرجمعيتزندگيميكنند،ميتوانند تا س//قف 80 ميليون تومان وام بگيرند كه براي گرفتن اين مبلغ بايد 160 ورق بهادار خريداري كنندكهبااينحساببايد21 ميليونو061 هزار تومان بابت خريد اين اوراق بپردازند كه با احتساب يك ميليون و 520 هزار تومان اوراق وام جعاله، بايددرمجموعبرايخريداوراقمبلغ31 ميليون 680و هزارتومانپرداختكنندكهاينمبلغنيز حدودا51 درصدازمبلغكلوامدريافتيميشود. زوجهاي س//اكن در ساير مناطق غير از دو مورد ذكرشدهدرباالميتوانندبرايگرفتن06 ميليون تومانواممسكن021 برگبهادارخريداريكنند كهباقيمتهربرگتقريبا67 هزارتومان،بايد9 ميليون و 120 هزار تومان بابت خريد اين 120 برگ بپردازند كه اين مبلغ به عالوه يك ميليون و 520 هزار توماني كه براي اوراق مربوط به وام جعاله پرداخت خواهند كرد، بايد در مجموع 10 ميليونو046 هزارتومانصرفهزينه021 برگ اوراق تسه كنند. اين مبلغ نيز حدودا 15 درصد از مبلغ كل وام دريافتي ميشود. الزم به توضيح است كه مجردهاي تهراني نيز ميتوانند تا سقف 60 ميلي//ون تومان و غيرزوجهايي كه در مراكز استانهاي باالي 200 هزار نفر جمعيت دارند تا سقف 50 ميليون تومان و در نهايت غيرزوجهاي ساكندرسايرمناطقتاسقف04 ميليونتومان وام دريافت كنند كه به ترتيب هر كدام بايد021، 100 و08 برگبهاداراوراقتسهيالتمسكنرااز فرابورس خريداريكنند.بااينحسابمجردهاي تهرانيبايدبرايخريدايناوراق9 ميليونو021 هزار تومان، افراد ساكن در مراكز استان باالي002 هزار نفر جمعيت بايد مبلغ هفت ميليون و 600 هزار تومان و ديگر افراد بايد مبلغ شش ميليون و 80 هزار تومان پرداخت كنند. البته مبلغ يك ميلي//ون و 520 هزار تومان هم بابت خريد 20 ورق براي وام جعاله به اين مبالغ اضافه ميشود. اوراقتسهيالتمسكنتوسطبانكمسكنمنتشر ميشود. اين اوراق قابليت معامله در فرابورس را دارد و ارزش اس//مي هر برگ پنج ميليون ريال است. مدت اعتبار اوراق تسه حداكثر تا دو دوره شش ماهه قابل تمديد است. اين اوراق با توجه به اينكه چقدر تا زمان اعتبارش زمان باقي مانده داراي قيمت متفاوتي است. در صورتي كه مدت اعتبار اين اوراق به اتمام رسيده و دارنده اوراق از تس//هيالت آن استفاده نكند، نماد معامالتي آن متوقف خواهد شد و وجوه پرداختي براي خريد اوراق به دارنده اوراق بازپرداخت نخواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.