22 درصد ارزش معامالت بورس در اختيار آنالينها

Jahan e-Sanat - - News - ﺍﺗﻔﺎﻕ

طي دو ماه منتهي به ارديبهشت ‪28281 ،1396‬ ميليون س//هم به ارزش 52805 ميلي//ارد ريال از طريق معامالت الكترونيكي مبادله ش//ده است كه به ترتيب حدود 29 و 22 درصد از كل معامالت را ش//امل ميش//ود. به گزارش بورس تهران، در دو ماهه اول س//الجاري بيشترين ارزش معامالت را بين تاالهاي منطقهاي به ترتيب تاالر منطقهاي اصفهان با مبادل//ه 10295 ميليارد ريال، تاالر منطقهاي كيش با مبادله 5289 ميليارد ريال، تاالر منطقهاي مشهد ب//ا مبادله 2995 ميلي//ارد ريال، تاالر منطق//هاي كرج با مبادله 2947 ميليارد ريال و تاالر منطقهاي تبريز با مبادله 1637 ميليارد ريال به نام خود ثبت كردند. در دومين ماه سالجاري 80451ميليون سهم به ارزش 29377 ميليارد ريال از طريق معامالت الكترونيكي مبادله شده است كه به ترتيب ح//دود 23/73 و 17/63 درصد از كل معامالت را ش//امل ميشود. بنا بر اين گزارش، در بازار اوراق بدهي از ابتداي سالجاري تا پايان ارديبهشتماه، 11 ميليون برگه ب//ه ارزش 10968 ميليارد ريال م//ورد مبادله قرار گرفته اس//ت. اين درحالي اس//ت كه در دو ماهه اول سالجاري، تعداد 103 ميليون واحد از صندوقهاي س//رمايهگذاري قاب//ل معامله در بورس تهران به ارزش كل بيش از 1144 ميلي//ارد ريال مورد معامله ق//رار گرفت و به ترتيب با 23 و 6 درصد افزايش نس//بت به دوره مشابه سال 95 همراه ش//د. طي ارديبهشتماه در بازار اوراق تبعي 550 ميليون ورقه به ارزش 700 ميليون ريال مورد معامله قرار گرفت و ارزش معامالت اين اوراق نس//بت به ارديبهش//ت 95 به ترتيب بي//ش از 16 هزار درصد و 21 هزار درصد افزايش نشان ميدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.