از جیب مردم مایهنگذارید!

Jahan e-Sanat - - News -

گروهبازرگاني-مشكالتبازاركاالهاي اساسي به قدري زياد شده كه انگار اگر همه مس//ووالن دولت را هم دور هم جع كنند، كسي نميتواند نسخهاي براي اين وضعيت دش//وار بپيچد. اين در ش//رايطي است كه زمزمه جدايي وزارتخانه صنعت از بازرگاني نيزبهگوشميرسد.بااينحالكارشناسان معتقدندشرايطبدبازاركهازگرانيكاالهاي اساسي گرفته تا بيمسووليتي مديران در تنظيم بازر، صرفا دودش در چشم مردم و مصرفكنندهميرود.

زمانيدههادليلدرادغامايندووزارتخانه وجودداشتاماوزيريبدونتجربهاجراييدر بخشهايمربوطهوتنهابراساستحصيالت دانشگاهي اين مسووليت بزرگ را برعهده گرفت و نگاه بخش//ي را در وزارت صنعت، معدن و تجارت حاكم كرد و اوضاع بخش تجارت هميني ش//د كه ميبينيم. با اين حال برخي ديگر از كارشناسان نيز بر اين باورندكهميشوددرهمينمقطعوباتغيير برخيمهرههامشكالتبازارومصرفكننده را ح//ل كرد. در همين زمينه دبير س//تاد تنظيم بازار به مسايل و مشكالت موجود در بازار پرداخت.

محسن بهراميارضاقدس درباره احياي وزارت بازرگان//ي و بازپسگي//ري وظايف بازرگانيبخشكشاورزياظهاركرد:درسال 91 دولت وقت با عملي شتابزده به تغيير ساختار اقدام كرد كه در همان زمان نيز با توجه به اينكه برنامه ساختاري دولت به طور كلي مورد ارزيابي قرار نگرفت، موازيكاري در دستگاههاي ايجاد و توزيع كار مناسب انجامنشد.

ويتاكيدكرد:دروزارتصنعت،معدنو تجارتمسايلوزارتبازرگانيسابقدرحالت محاققرارگرفتواصنافتقريبابدونمتولي شدندوموضوعتنظيمترازتجاري،پيوستن به سازمان تجارت جهانيWTO ، توسعه صادرات غيرنفتي، حمايت از مصرفكننده رهاشددرحاليكهاينامردرگذشتهتوسط وزارت بازرگاني دنبال ميشد.

دبيرستادتنظيمبازاردرادامهاظهاركرد: با اجراي قانون تمركز كه يك س//ال بعد از ادغام وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گرفتبخشعمدهايازوظايفسابقوزارت بازرگانيتحتعنوانحمايتازتوليدداخلي به وزارت جهاد كشاورزي آمد.

اعت/راض ب/ه احي/اي وزارت بازرگاني در جلسه تنظيم بازار

ويبابياناينكهوزارتصنعت،وزارتخانه بزرگ و سنگيني شده كه تصدي آن تنها توسط يك وزير بسيار دشوار است، گفت: براس//اس آسيبشناس//يهايي كه در اين سالها انجام شده در حوزههاي مختلف به شدت آسيب ديدهايم.

بهراميارضاقدس به تسنيم گفت: در موض//وع تنظيم بازار، اصن//اف، حمايت از توليدكننده و مصرفكننده دچار مشكل هس//تيم كه اين موضوعات در جلس//ات تنظيمبازارنيزباعثايجادبحثيباشخصي ديگر از حوزه دولت ش//د كه به نكات من اعتراض داش//ت اما بايد در نظر بگيريم كه اين پيشنهاد از سوي دولت صورت گرفته است و دولتمردان نيز بايد از اين پيشنهاد دفاع كنند. بنده به س//هم خود با توجه به مس//ووليتي كه در دول//ت دارم حامي اين اليحهدولتهستم.

پرايد9 ميليونتومانيباادغام وزارتخانه02 ميليونتومانشد

دبيرستادتنظيمبازارباطرحيكمساله اظهار داشت: پرايد بهعنوان كاالي شاخص صنعتيدرسال09 كهوزارتصنعت،معدن و تجارت ادغام شد، شش ميليون تومان بود اماامروزبه02 ميليونتومانرسيدهاست. در محصوالت كشاورزي نيز قيمت گندم در سال09،063 تومانبودكهامروزبه0031 تومان رسيده، قيمت جو از 290 تومان به 1030 تومان، چغندر از 90 تومان به 309 تومان،سويااز075 تومانبه0042 تومان وآفتابگرداناز006 تومانبه0062 تومان رسيده است.

برن/ج 3400 توماني به بيش از 15000 تومان رسيده

دبيرستادتنظيمبازارگفت:باوجوداينكه اين اقدامات باعث شد كه به جاي واردكننده گندمبهكشوريصادركنندهتبديلشويماما اين را نيز بايد در نظر داشت كه قيمت برنج طارم اعاليي كه در سال ‪3600 09،‬ تومان بودامروزبهحدود51 هزارتومانرس//يده استوبرنجهاشمينيزاز0043 تومانبه بيشاز51 هزارتومانرسيدهاست.

قيم/ت گوش/ت در 5 س/ال 4 برابر شد

بهراميارضاقدس ادامه داد: گوش//ت گوس//الهدرس//ال09،01 هزارتومانبود كهامروزبه04 هزارتومانرسيدهوقيمت گوشتگوسفندياز31 هزارتومانبهبيش از04 هزارتومانافزايشيافتهاست.

حمايتيكجانبهازتوليد،قيمت حبوبات را 6 برابر كرد

دبيرستادتنظيمبازارافزود:قيمتهمه حبوبات نظير نخود لوبيا، عدس و ماش كه ميانگين آن در سال ‪2 09،‬ هزار تومان بود اكنونبهبيشاز21 هزارتومانرسيدهوبايد درنظرداشتكهحمايتيكجانبهگراازتوليد و فراموش ش//دن حمايت از مصرفكننده منجر به اين ش//رايط شده است هنچنين خودروسازاننبايدتاابدباتعرفهصددرصدي حمايتشوند.

ت//ا ك//ي از خودروس//ازن ب//ا تعرف//ه 100 درص//دي حمايت ميش//ود، حقوق مصرفكنندگانپسچه؟

ويدرواكنشبهتغييراتقيمتكاالهاي اساس//ي به دليل تغييرات ن//رخ ارز گفت: بخش//ي از افزايش قيمتها با توجه به باال رفتن نرخ ارز پذيرفتني است اما حمايت از محصوالت صنعتي كشاورزي بايد هدفدار و مدتدار باش//د. تا ابد خودروسازان با تعرفه صددرصدي نبايد حمايت ش//وند باالخره حقوقمصرفكنندگانچهخواهدشد؟

بهراميارضاقدس گفت: كس//اني كه ميگويند گران ش//دن دالر دليل افزايش قيمت كاالهاي داخلي اس//ت بايد در نظر بگيرند كه اين امر ب//راي واردات نيز وجود داردونبايدمحدوديتهايمقطعيتعرفهاي، فصليووضععوارضباالبرايمدتطوالني بهمنظورحمايتازتوليدداخلبدوندرنظر گرفتن بازار مصرف صورت گيرد.

دول/ت براي حماي/ت از توليد از جي/ب خود به جاي مردم هزينه كند

بهراميارضاق//دس گف//ت: دولت اگر ميخواهد از توليد كاالهاي اساسي حمايت كند بايد از جيب خود هزينه كند نه اينكه به دلي//ل حمايت از تولي//د داخل حقوق مصرفكنندگانضايعشود.

دبير س//تاد تنظي//م بازار گف//ت: اگر ميخواهيم از خودروسازي و صنايع داراي تكنولوژي باال حمايت كنيم بايد يارانه آن را ني//ز از منابع خود دولت بپردازيم و براي حمايت از توليد و كشت چغندر در كشور نبايدقيمتآنراازكيلويي09 تومانبهسه هزارتومانبرسانيمتاقيمتشكرنيز0063 تومان شود در حالي كه قيمت جهاني آن حدود0051 توماناست.

قيمت برنج ايران/ي چند برابر قيمت جهاني شده است

بهراميارضاقدس تاكيد كرد: بهترين برنج باسماتي پاكس//تان با پرداخت همه عوارض 3400 تومان به ايران ميآيد اما به دليل حمايت يكجانبه از شاليكاران قيمت برنجمشابهطارموهاشمي51 هزارتومان اس//ت.وي افزود: قيمت حبوبات با بستن واردات و ب//اال رفتن قيمت ارز و تبديل ارز مبادلهاي به آزاد اين محصوالت در بازار به كيلويي21 تومانرسيداماايناتفاقاتدر وزارتفرابخشيمانندبازرگانينميافتد.

دبير ستاد تنظيم بازار گفت: اگر توليد داخل پاس//خگوي نياز مردم نباشد، وزارت بازرگاني كس//ري را از طري//ق واردات و با نگاه همزمان حماي//ت از مصرفكننده و توليدكنندهتامينميكندتادرجهتتعادل بازار حركت كند.

بيش/تر م/ردم مصرفكننده هستندنهتوليدكننده

بهراميارضاقدس در ارتباط با وضعيت تقس//يم وظايف بازرگان//ي وزارتخانههاي جهادكشاورزي و صنعت، معدن و تجارت گفت: اين بخش از نگاه حمايتي از توليدات داخلي خوب اس//ت ام//ا از آن طرف بايد در نظر داش//ت چقدر توليدكننده و چقدر مصرفكننده داريم و عموم مردم در كشور مصرفكنندههستند.

وي گف//ت: در انتخاب//ات اخي//ر رياستجمهوري يكي از پاشنهآشيلهاي دولت كه مخالفان به آن اش//اره ميكردند، افزايش قيمت كاالهاي مصرفي و معيشتي مردم مانند گوشت قرمز، مرغ، حبوبات، قند و ش//كر بوده است كه اين گراني به قيمت حمايت از توليد داخل ايجاد شد اما در هر حال وظيفه دولت حمايت از مصرفكننده نيزهست.

تورم م/واد غذايي با نرخ تورم هماهنگيندارد

بهراميارضاقدس گفت: در س//الهاي اخير تورم در همه س//طوح و شاخصهاي دولتتدبيرواميدبهكمتراز01 درصدرسيد اما اين شرايط در بخش كاالهاي مصرفي و اساسيهماهنگينداشت.

دبيرستادتنظيمبازارتاكيدكرد:نتيجه آن ادغام اكنون نشان ميدهد كه تصميمي شتابزده بوده و احياي دوباره وزارت بازرگاني كار درستي است.

وي اضافه كرد: در بحث تغييرات دوباره وزارتخانهها بايد بازمهندسي و بازطراحي و مشخص ش//ود آيا سرمايهگذاري خارجي لزوما بايد در وزارت امور اقتصادي و دارايي بماند در حالي كه سازمان خصوصيسازي، گم//رك و داراي//ي، بانك مرك//زي و همه بانكها،بيمهمركزيوهمهبيمههاوسازمان سرمايهگذاري ...و را در اختيار دارد.

عضو هيات نماين//دگان اتاق بازرگاني تهرانگفت:سازمانسرمايهگذاريخارجي در وزارت جديد بازرگاني ميتواند وارد شود. همچنين بايد مشخص شود وقتي سازمان توس//عه تجارت به وزارت بازرگاني ميآيد آيا گمرك كماكان باي//د در وزارت اقتصاد باشدياخير.

وي در ادام//ه درب//اره مخالفته//اي وزارتخانهه//اي متول//ي توليد ب//ا احياي وزارت بازرگان//ي گفت: دولت مجموعهاي از وزراست كه تصميمگيري جمعي دارند و همه آنها نس//بت به تصميم//ات دولت مسووليتي مشترك دارند و با وجود موافقت و مخالفتهاي كارشناسي از راي اكثريت حمايتميكنند.

عضوهياتنمايندگاناتاقبازرگانيتهران تاكيد كرد: امروز دولت به اين نتيجه رسيده كهوزارتبازرگانيبايداحياشودوبخشهاي عمدهاي از قانون تمركز لغو شود.

بعد از احياي »وزارت بازرگاني« تنها »بانك كش/اورزي« از وظايف بازرگان/ي ب/راي جهاد كش/اورزي ميماند

دبير ستاد تنظيم بازار در پاسخ به اين سوال كه چه بخشهايي از اختيارات قانون تمركز وظايف كش//اورزي با احياي وزارت بازرگان//ي از وزارت جهاد كش//اورزي جدا ميشود، گفت: با تحقق اين امر تنها بانك كشاورزي، در وزارت جهاد كشاورزي باقي خواهد ماند و مابقي بخشهاي بازرگاني كه بع//د از اجراي قانون انتزاع به اين وزارتخانه اضافه شد، بازپس گرفته ميشود.

بهراميارضاقدسافزود:بهنظربندهحال كه قرار است تغيير و تحوالتي صورت گيرد، چهبهتركهبخشمنابعطبيعيوزارتجهاد كشاورزي نيز به سازمان محيط زيست برود و با توجه به اينكه مسايل مربوط به آب در وزارتجهادكشاورزيموردتوجهاستو09 درصد آب مصرفي كشور در اين بخش مورد استفاده قرار ميگيرد وزارت نيرو نيز در يد وزارت جهاد كشاورزي باشد.

عضو هيات نماين//دگان اتاق بازرگاني تهرانگفت:دولتنيازمنديكبازمهندسي وظايفاستتاديگردربارهيكموضوعواحد موازيكاريصورتنگيردبهطوريكهامروز سازمانهايدامپزشكي،غذاوداروواستاندارد براييكموضوعمشتركفعاليتميكنند همچنين معاونت علمي فناوري رياس//ت جمهوري با وزارت علوم كامال همپوشاني دارد.وي گفت: محيطزيست و وزارت جهاد كش//اورزي، نيرو و وزارت نفت و اقتصاد با وزارتخانههاي ديگر همپوشانيهاي زيادي دارند كه باي//د در دولت آينده مورد توجه قرارگيرند.

بهراميارضاقدس گفت: اگر قرار است تنهابخشمستهلكوزارتصنعتبهوزارت بازرگانيبيايدبهتراستكهايناتفاقنيفتد زيرا به نظر بنده اگر قرار است وزارت بازرگاني ايجادشودبايدببينيمبقيهوظايفمتداخل كه در وزارتخانههاي مختلف وجود دارد چه ميش//ود و با آمدن آنها به وزارت بازرگاني شرايطمتعادلخواهدشد.

وضعيتمعيش/تمردمبعداز احياي وزارت بازرگاني

بهراميارضاقدسگفت:درگذشتهزماني بودكهوزارتصنايعسنگين،معادنوصنايع در كنار دهها معاونت در وزارتخانهها داشتيم اما اكنون شرايط ما تغيير كرده و بايد خود را با شرايط جديد وفق دهيم.

وي در پاس//خ ب//ه اين س//وال كه آيا با احياي وزارت بازرگاني وضعيت معيش//ت مردم نيز بهبود مييابد، گفت: اگر به قبل از سال09 برگرديمميبينيموزارتبازرگاني سابق با برخورداري از »سازمان حمايت از مصرفكنندگانوتوليدكنندگان«و»سازمان بازرسيونظارت«دومسووليترصدوپايش تامين كاالهاي مورد نياز در كش//ور اعم از صنعتي، پروتئيني و كشاورزي را داشت.

وزارتجهادكشاورزينميتواند از مصرفكننده حمايت كند

دبير س//تاد تنظيم بازار اظهار كرد: اگر مصرف برنج در كش//ور دو ميليون و 200 تناستوتوليدمايكميليونو006 هزار تن بايد مابقي آن را از طريق واردات تامين كنيم اما وقتي تصميمگيري درباره اين امر دراختيارجهادكشاورزيباشدچونرويكرد حمايت از كشاورزان دارد، نميتواند تصميم فوري براي تامين اين كمبود و حمايت از مصرفكنندهداشتهباشد.

ويافزود:دراينشرايطهمچنينوزارت جهاد كشاورزي با مخالفت ساير بخشهاي مرتبط مواجه ميشود و از طرف ذينفعان موردبغضقرارميگيرداماوزارتخانهديگري ك//ه از بيرون اين موضوع را رصد ميكند و كمبودها را ميبيند در جهت رفع كمبودها حركت خواهد كرد.

اختالفوزارتجهادكشاورزي و تنظيم بازار

دبير س//تاد تنظيم بازار گفت: امسال 700 هزار تن از مركبات كش//ور به دليل س//رمازدگي از بين رف//ت و اين كمبود در مركبات نگرانيهايي ايج//اد كرده بود، به طوريكه برآورد ميش//د اين محصول در شب عيد از سبد مصرفي مردم حذف شود بههمينخاطرميانوزارتجهادكشاورزيو ستادتنظيمبازاراختالفنظرشكلگرفت.

بهراميارضاق//دس در ادامه گفت: در ستاد تنظيم بازار مجبور شديم مصوبهاي را بگذرانيم ك//ه به صورت حداقلي واردات مركبات براي تنظيم بازار شب عيد صورت گيردتاقيمتهامتعادلشود.

وي افزود: اي//ن اتفاقات در حال حاضر درباره حبوبات ني//ز وجود دارد كه قيمت آنه//ابهيكبارهاز0091 تومانبه21 هزار توم//ان افزايش يافت و مورد اعتراض مردم قرار دارد.

دبيرستادتنظيمبازارگفت:رييسجمهور نسبتبهمسالهگرانيحبوبات،گوشتوبرنج حساسيتنشانميدهدوميگويدقيمتها بايدمتعادلشود.

وي گفت: اگر از وزارت جهاد كشاورزي بخواهيم كه خود برود و حبوبات، گوشت و نخود بياورد اين امر نقض غرض است زيرا وظيفه آن حمايت از توليد است. در گذشته درشرايطيكهوضعيتبازاربههمميخورد به طور مستقيم يا از طريق مباشران بخش خصوصيكمبودهاجبرانميشدامااكنون در اين خصوص خأل وجود دارد. وزارتصنعتكممهريكرد دبير س//تاد تنظيم بازار گفت: موضوع اص//الح ش//بكههاي توزي//ع پرداختن به فروشگاههايزنجيرهاي،پيوستنبهسازمان ،WTO تنظيم تراز تجاري كشور و دفاع از حقوق مصرفكنندگان مسايلي است كه در وزارتخانههاي بخشي مورد كممهري و كملطفي قرار ميگيرد و عملكرد پنجساله گذشته نيز نشاندهنده اين امر است.

بهراميارضاقدس تاكيد كرد: وقتي كه گندم به اين اندازه گران شده است بايد توجه كرد كه وضعيت نان مردم را نيز با مشكل مواجه ميكند و مردم بايد با گندم 1300 توماني نان بخورند و در مراحل بعدي براي آسياببانانوماكارانيسازيهاكهميخواهند محصولخودراصادركننديادربازارمصرف تزريقكنندمشكلايجادميشودودرنهايت زنجيرهتوليدكاملنخواهدشد.

وارداتگوشتقرمزيكپنجم ش/د اما كسي پاس/خگوي گراني نيست

بهراميارضاق//دس با تاكيد بر افزايش چهار برابري گوش//ت قرمز در بازار مصرف گفت: اين امر براي دامداران مناسب است و باعث تقويت و توليد دامداريها در كشور شد و در نهايت منجر به خودكفايي ميشود اما وقتي ميزان واردات گوشت قرمز در سال 90 از001 هزارتنبهكمتراز02 هزارتن رسيده خود دليل اين افزايش قيمتهاست اماكسيپاسخگونيست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.