فروش حليم نصف شد

Jahan e-Sanat - - News -

فارس- معاونت امور اقتصادي و بازرگاني وزارت صنعت در بخشنامهاي اعالم كرد: تخفيف 15 درصدي تعرفه واردات از مناطق آزاد لغو ش//د و اين تخفيف با كاهش 13 درصدي به دو درصد رسيد.

معاونت امور اقتصادي و بازرگاني وزارت صنعت طي ارسال بخشنامهاي به روساي سازمانهاي صنعت، معدن و تجارت سراسر كشور و جنوب كرمان ب//ر لزوم اجراي مصوبه هيات وزيران مورخ 20 ارديبهش//تماه سالجاري مبني بر كاهش تخفيف سود بازرگاني واردات كاال در مناطق آزاد براي جلوگيري از قاچاق كاال تاكيد كرد.

براساس اين گزارش، در اين نامه كه به كاهش سود بازرگاني واردات كاال در مناطق آزاد از 15 به دو درصد تاكيد شده، آمده است: به موجب مصوب اخير هيات وزيران حداكثر تخفيف قابل اعمال براي واردكنندگان كاال از مناطق آزاد از سهم 15 درصدي مصوبه سال 09، دو درصد تعيين و مقرر شده تا 13 درصد مابقي آن براي عمران و آبادي و توسعه مناطق آزاد به حساب مناطق آزاد واريز شود.

اين گزارش ميافزايد: در دولت يازدهم مصوبهاي در رابطه با تخفيف تعرفه واردات از مناطق آزاد به تصويب رسيد كه براساس آن كاالهايي كه مبدا ورود آن به سرزمين اصلي مناطق آزاد است، مشمول 15 درصد تخفيف ميشوند.

ايسنا-رييساتحاديهفروشندگانكباب،حليم،آشوپزندگان غذاهاي س//نتي اعالم كرده كه به دنبال انتش//ار خبري مبني بر استفادهپنبهدربرخيحليمپزيهافروشحليمحدود05 درصد كاهش داشته است.

حسين محمدي بار ديگر بر رعايت بهداشت در ميان اعضاي اتحاديه خود تاكيد كرد و گفت: طي روزهاي گذشته انتشار يك كليپ در فضاي مجازي صنف ما را به چالش كشيده و براي مردم سوالها و نگرانيهاي متعدد ايجاد كرده است.

وي در عي//ن حال عنوان ك//رد: نميخواهيم بگوييم كه تمام واحدهاي ما به طور كامل همه موارد را رعايت ميكنند اما به هر صورت روي اين نكته تاكيد داريم كه پخت حليم امري تخصصي است كه در آن بهداشت رعايت ميشود.رييس اتحاديه فروشندگان كباب،حليم،آشوپزندگانغذاهايسنتياظهاركرد:شرايطتهيه وپختحليمبهگونهاياستكهدرنهايتبامجاورتچندينساعته گوشتوگندمگوشتبهشكلپنبهايشكلدرميآيدكهاينمساله همانطور كه اشاره شد به شيوه طبخ اين غذا بازميگردد و ربطي به استفادهازموادغيرمجازيچونپنبهندارد.ويافزود:پسازانتشاراين كليپبرخيمسووالنوزارتبهداشتهمبهمصاحبهدراينخصوص پرداختهواعالمكردندكهدرحليممواديمانندپنبهاستفادهميشود اما زماني كه ما براي پيگيري به سراغ اين افراد رفتيم اينگونه پاسخ دادند كه فرد منتشركننده كليپ در فضاي مجازي از نزديكان آنها بوده و براساس اعتمادي كه به اين فرد داشتهاند اين موضوع را اعالم كردهاندكهماهماكنونشكايتهاييرادراينزمينهبهمراجعقضايي تسليمكردهايم.محمديباتاكيدبراينكهطرحچنينموضوعاتيبه نوعي توهين به شعور مردم محسوب ميشود، گفت: طي روزهاي گذشتهنمونههايمختلفيازآنچهدرواحدهايمختلفارائهميشود برايآزمايشازسويبهداشتمحيطبهآزمايشگاههايمعتبرارسال شدهكهنتيجهاينآزمايشهاهماستفادهازموادغيرمجازراردكرده است.ويادامهداد:درحالحاضرصنفماحدود11 هزارواحددر تهران دارد كه با توجه به عرضه باالي حليم در اين واحدها طي ماه مبارك رمضان نظارتها و بازرسيهاي متعددي روي آنها صورت ميگيرد.اما رييس اتحاديه كباب، حليم، آش و پزندگان غذاهاي سنتي در ادامه صحبتهاي خود به نكته جالبي اشاره كرد و گفت: گاهشاهديمعدهايحتيتبليغميكنندكهحليمآمادهراجلويدر واحدهاي فروش با قيمت دو هزار تومان عرضه خواهند كرد. حال سوال ما اين است كه چگونه ميشود چنين غذايي را با هزينههاي حملونقل با اين قيمت ارائه كرد آن هم در شرايطي كه قيمت يك بطري آب معدني هم يكهزار تومان است.

محمديهمچنينعنوانكرد:حتيدرموردكبابهمشاهديم عدهايگوشتآمادهبهسيخكوبيدهراباقيمتيمعادلهفتتاهشت هزار تومان به واحدهاي كبابي ارائه ميكنند. حال سوال ما آن است كهدرشرايطيكهيككيلودنبه21 هزارتومانقيمتداردچگونه ممكن است چنين موادي داراي كيفيت و شرايط مناسب باشند. البته افراد ميگويند كه در تهيه اين مواد از گوشت گياهي استفاده شده است اما به هرحال تاكيد ما به مردم آن است كه به هنگام تهيه غذابهقيمتآننيزتوجهكنندودقتداشتهباشندكههموارهارزاني نكتهمثبتيبهشمارنميرود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.