نوسانقيمتلبنيات

Jahan e-Sanat - - News -

مهر- براساس مشاهدات از بازار مصرف، قيمت محصوالت و اقالم اصلي لبنيات با ثبات نسبي همراه است و نرخ بيشتر محصوالت در مقايسه با چند ماهپيشتغييرمحسوسيپيدانكردهاست.

قيمت اقالم مختلف لبنيات در مقايسه با چند ماه اخير به طور نسبي با تغيير چنداني همراه نبوده است و بيشتر محصوالت ثبات نسبي در قيمت داشتهاند.

قيمت محصوالت لبني در ديماه گذشته با نوساناتي در افزايش قيمت همراه بود و قيمت اقالم اصلي از جمله شير، پنير، ماست و كره با افزايش قيمت روبهرو شد و برخي برندها قيمتهاي خود را بين 10 تا 30 درصد افزايش دادند كه در آن زمان مسووالن مربوطه در دولت اين افزايش قيمت راغيرمجازوتخلفآشكارقلمدادكردند.

بيشترين افزايش قيمت در آن مقطع مربوط به قيمت كره بود كه در آن زمانكره001 گرمياز0052 تومانبه0023 تومانرسيدوقيمتشيرو ماستهمبين002 تا003 تومانافزايشپيداكرد.

در حال حاضر آخرين بررسيها حاكي از ثبات نسبي قيمتها نسبت به قيمت حدود پنج ماه پيش است. بر اين اساس در ميان اقالم اصلي لبنيات بهطورمتوسط،شيركمچربيكليتري0062 تومان،شيرپرچربيك ليتري 2500 تومان، شير كيسهاي 1800 تومان و شيركاكائو يك ليتري 4000 تومان عرضه ميشود.

در ميان ديگر محصوالت لبني، ماست كمچرب 1/5 ليتري پنج هزار تومان، ماس//ت پرچرب 1/5 ليتري 5300 تومان، دوغ 1/5 ليتري 3000 تومان،كره001 گرمي0003 تومان،خامه001 گرمي0041 تومان،پنير 450 گرمي0005 تومان،پنيرخامهاي001 گرمي0031 تومانوكشك يككيلوگرمي0048 تومانعرضهميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.