ارز قاچاق در داخل بستههاي چاي!

Jahan e-Sanat - - News -

مهر-مامورانگمركدرتازهترينعملياتمبارزهباقاچاق،موفقبهكشف 125 هزار دالر ارز قاچاق شدند.

اين ميزان ارز قاچاق توس//ط يك مس//افر خروجي از كشور و در داخل بستههاي چاي جاسازي شده بود كه با هوشياري ماموران گمرك بازرگان كشف و ضبط شد.

براساس دستورالعمل اجرايي ناظر بر ارز، اسناد بانكي و اوراق بهادار بينام همراه مسافر از سوي دفتر واردات گمرك ايران به گمركات ورود و خروج ارز به صورت نقد يا اسناد بانكي )چك بانكي، چك تضميني، چك مسافرتي، ساير اسناد مالي قابل انتقال( يا اوراق بهادار بينام )اوراق قرضه( به صورت فيزيكي،بههرطريق،توسطهرمسافرتاسقفمبلغ01 هزاريورويامعادل آن به ساير ارزها، مجاز بوده و نياز به اظهار نداشته اما جهت مبالغ بيش از 10 هزار يورو 10) هزار يورو( يا معادل آن به ساير ارزها، مسافر بايد به سامانه مربوطه به آدرس www.cdf.irica.ir مراجعه و نسبت به ثبت اطالعات مورد نياز اقدام كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.