ازسرگیریتعامالتبینالمللی

Jahan e-Sanat - - News -

ب//ه زودي دومين ثمره توافق برجام در صنعت نفت به ثمر مينشيند؛ اولين حاصل لغو تحريمها س//ال گذش//ته و ب//ا بازگش//ت توليد ب//ه دوران پيش از تحريمهاي بينالمللي حاصل ش//د و ثمره دوم امسال با اولين قرارداد خارجي صنعت نفت كليد ميخورد.

يكي از جديترين آس//يبهايي كه تحريمهاي اقتصادي طي چهار س//ال به كش//ور وارد كرد از بين بردن اعتماد فعاالن اقتصادي براي سرمايهگذاري در كشور بود و بخش عمده تالش مسووالن كشوريمخصوصادرحوزههاياقتصادي از س//رگيري تعام//الت و مذاك//رات با س//رمايهگذاران و بازگرداندن اعتماد و تمايل كشورهاي خارجي براي فعاليت در ايران بود.

اكنون آخرين شركت نفتي خارجي كه با برقراري تحريمهاي بينالمللي از ايران رفت، حاال بعد از يكس//ال و نيم مذاكره به صنعت نفت ايران برميگردد و اي//ن ميتواند س//يگنال مثبتي براي شركتهاي ديگر باشد.

جس//ته و گريخته در خبرها اشاره شده كه شركت نفتي توتال فرانسه آخر همين هفته پاي ميز قرارداد توسعه فاز 11 پارسجنوبي آخرين فاز باقيمانده از مجموعهپارسجنوبيمينشيندتااولين شركت خارجي باشد كه براساس مدل جديد قراردادهاي نفتي (IPC) با ايران قرارداد ميبندد.

از آذر49 كه طي كنفرانسي در تهران از مدل جديد قراردادهاي نفتي رونمايي ش//د و فهرس//ت طرحهاي توسعهاي ي//ا نيمهتمام ب//راي جذب هم//كار و س//رمايهگذار خارجي ارائه شد، نزديك به يكسال و نيم ميگذرد. آن روزها به نظر ميرسد، پس از برگزاري كنفرانس روند عقد قراردادها سرعت ميگيرد، چه آنكه حضور گسترده شركتهاي بزرگ نفتي دنيا در تهران پيام رفع تحريمها را ميداد اما مجلس نهم در آخرين ماههاي حضورش، بارها مسووالن وزارت نفت را فراخواند تا درباره قراردادهاي تازه نفتي توضيح دهد. كار به طرح سوال از بيژن زنگنه در صحن علني مجلس كشيد و بحثبارهابهكميسيونارجاعشد.احمد توكلي نماينده وقت تهران در مجلس شوراي اسالمي در خردادماه سال گذشته به معاون اول رييسجمهور نامه نوشت وخواستار اصالح اين قرارداد شد. اسحاق جهانگيري در پاس//خ به نامه توكلي از وزارت نفت خواست تا قراردادهاي جديد نفتي را مطابق با نقدهاي وارده اصالح كند. همين نامه سبب شد تا كار مذاكره جدي براي بستن قرارداد با شركتهاي خارجي كه براي سرمايهگذاري منطبق با مدل جدي//د قراردادهاي نفتي اعالم آمادگي ك//رده بودند، به تعويق بيفتد؛ اصالحاتي كه حاال درست يكسال طول كشيده تا به سرانجام برسد.

هرچند وزارت نفت هم فرصت را از دس//ت نداد و در فاصله زماني تصويب قرارداده//اي جديد نفت//ي در مجلس اولين نسخه اين قرارداد را با يك شركت ايراني، شكست اما حجم انتقادات نسبت به ماهي//ت قراردادهاي جديد نفتي از سوي منتقدان به حدي بود كه وزارت نفت را ملزم ميكرد س//رعت بيشتري در تاييد نهاي//ي الگوي جديد و اجراي س//اختن آن به خرج ده//د. غالمرضا منوچهري معاون مديرعامل ش//ركت مل//ي نفت ايران در ماه گذش//ته گفته بود ك//ه در صورت فراه//م بودن تمام بسترها تا پايان سال يك تا سه قرارداد بر مبن//اي الگوي جديد منعقد خواهد ش//د. به دنبال منوچهري، علي كاردر مديرعامل شركت ملي نفت هم تاكيد ك//رده بود كه برنامه وزارت نفت جذب 10 ميليارد دالر سرمايه خارجي در نيمه اول سال است. مجموعه اين اظهارنظرها نشان ميدهد كه حاال كار آماده است. در گام نخست با اولين قرارداد، رسما سوت حرك//ت بر ريل IPC به صدا درخواهد آمد؛ قراردادهايي كه مورد تاييد اين بار، هيات دولت و مجلس شوراي اسالمي به پشتوانه هيات تطبيق قوانين مجلس به عنوان مرجع اصلي بررسي اين الگو قرار دارد و به اين معنا ديگر مانعي از منظر حقوقي و قانوني در مقابل الگوي جديد قراردادها وجود نخواهد داشت. مهمتر آنكه حاال كار براي مشاركت جديتر با شركتهاي غربي در قالب الگوي جديد قراردادهاي نفتي فراهم است.

آنچه نهايي شده، قراردادهايي است كه برمبناي آنها بازپرداختها مشروط ب//ه عملكرد پيمان//كار در طول زمان و ميزان توليد ش//ده است؛ موضوعي كه سبب ميش//ود شريك خارجي هم به توليد بيش//تر ترغيب شود. آنطور كه طراحان اي//ن قراردادها ميگويند، اگر به هر دليلي در فرآيند توس//عه ميدان، كار متوقف ش//ود تا زماني كه توليدي صورت نگي//رد، پرداختي ني//ز در كار نيست. امتياز ديگر اين است كه حتي اگر توليد هم متوقف شود، پرداخت نيز متوقف خواهد شد و همواره بازپرداخت پيمانكار از مح//ل توليد همان مخزن موضوع قرارداد خواهد بود. اين مهمترين تف//اوت قراردادهاي جديد نفتي با بيع متقابل است كه البته به سود منافع ملي اس//ت. به گزارش خبرآنالين، در عين حال كه در قراردادهاي جديد، مالكيت نفت منتقل نميشود ولي به پيمانكار اين تضمين داده ميشود كه به صورت طوالنيمدت با وي همكاري خواهد شد و اين م//دت همكاري عاري از هرگونه ريسك قراردادي و غير قراردادي است. بر همين اس//اس است كه كارشناسان معتقدند، انعقاد قراردادهاي جديد نفتي را ميتوان نقطه آغ//ازي بر حيات تازه صنع//ت نفت با تكيه ب//ر نوع جديدي از مش//اركت با ش//ركتهاي خارجي ارزيابي كرد.

تقوي/تش/ركتهايايرانيبا مدل جديد

يكي از مهمترين رويكردها نسبت به الگوي جديد قراردادهاي نفتي، ضرورت تقويت ش//ركتهاي ايراني اس//ت كه مهمترين انتقادات درباره اين قراردادها هم به دليل نگراني از به حاش//يه رفتن شركتهاي ايراني در مقابل شركتهاي بينالمللي بود. اين درحالي اس//ت كه تجربيات گذشته اثبات ميكند حضور شركتهاي معتبر بينالمللي در ايران و مشاركت آنها در توسعه ميادين نفت و گاز به طور كلي نه تنها در جهت افزايش توليد نفت و گاز در كشور ما نقش مثبتي داشته بلكه در ارتقاي توان شركتهاي داخلي هم تاثير مثبتي داشته است.

درهمينراستايككارشناساقتصاد سياسي گفت: اجرايي شدن قراردادهاي جدي//د نفتي افزون بر توس//عه صنعت نفت و رشد اقتصاد كشور بيانگر قدرت و ديپلماسي نرم جمهوري اسالمي ايران اس//ت. كارش//ناس اقتصاد سياسي در اينباره به ايلنا گفت: درس//ت است كه سياست اقتصادي ايران نگاه به درون و استفاده از سرمايههاي داخلي است، اما در عين حال براي توسعه بخشهايي از اقتصاد نياز به س//رمايهگذاري عظيم و فناوري روز دنيا داريم زيرا اكنون آنچه بي//ش از همه ب//ه آن نيازمنديم ايجاد اشتغال است و براي اين اشتغالزايي نيز بايد موتور اقتصاد كشور حركت كند كه يكي از لوازم اين حركت توسعه صنعت نفتاست.ويافزود:خواهناخواهزمانيكه يك شركت خارجي وارد كشور ميشود شركتهايديگرينيزدرخواستحضور خواهند داشت بنابراين به طور كلي اگر باب س//رمايهگذاري خارجي باز شود و قراردادها به مرحله عمل برسند، نخست اقتصاد كشور از ركود خارج شده و فعال ميشود،دوماينكهسيگنالهايمثبتي مبني بر سياست تعاملجويانه ايران به جهان مخابره ميشود.

اي//ن كارش//ناس اقتصاد سياس//ي تصريح كرد: وقتي ش//ركتهاي بزرگ س//رمايهگذاري وارد صنعت نفت ايران ميش//وند بدون ش//ك براي مراودات پولي، صدور حواله و انتقال ارز بانكهاي بينالملليفعالبايدشوندوبهاينترتيب بانكها گش//ايش مييابند و به تبع آن همكاريها گسترش مييابد و اين مسير تاثيرشگرفينهفقطدرصنعتنفتبلكه در كل اقتصاد خواهد داشت.

اي//ن كارش//ناس اقتصاد سياس//ي عنوان كرد: هماكنون با وجود سياست تنشزايي كه آمريكا در خاورميانه پيش گرفته ترامپ دولتي تاجر را بر سر كار آورده به طوري كه حتي زماني كه كنگره تحريمهايي عليه ايران طراحي ميكند، بوئينگ به صورت علني با شركتهاي هواپيمايي ايران قرارداد ميبندد بنابراين ميبينيمكهبخشسياسيوتجاريخود را جدا كردهاند. همين الگو نشان ميدهد آمريكا دست شركتهاي تجاري اروپا را نيز باز گذاش//ته است و حتي در آينده نهچندان دور ممكن است شاهد حضور شركتهاي آمريكايي در عرصه صنعت نفت نيز باشيم و اين مساله بيانگر اين امر اس//ت كه دنيا به اين تفاهم رسيده كه ايران سياس//ت درس//تي در ارتباط با دنيا در پيش گرفته اس//ت. وي ادامه داد: اجرايي ش//دن قراردادهاي جديد نفت//ي عالوه بر توس//عه صنعت نفت و رشد اقتصاد كشور به دنيا اعالم ميكند كه ايران با وجود جنگ با تروريس//م با سياس//تهاي صلحطلبانه دنيا همگام اس//ت و حضور شركتهاي خارجي در بزرگترين پروژهه//اي اقتصادي ايران بيانگر قدرت و ديپلماسي نرم جمهوري اسالمي است. زرگر گفت: آنچه كشور ما در اين برهه از زمان بيش از پيش به آن نياز دارد تكصدايي در جذب سرمايه و فناوري روزآمد دنياست، اكنون همگان واقفند كه نميتوان دور كشورها حصار كشيد زيرا براي توسعه كشور نميتوانيم تنها به منابع داخلي متكي باشيم، ما نياز به بازاريابي براي محصوالتمان داريم و بايد كاالهاي مورد نيازمان را با كمترين قيمتوباالترينكيفيتخريداريكنيم و اين همان مسيري است كه بسياري از كشورهاي توسعه يافته طي كردهاند.

اين كارش//ناس اقتصاد سياسي با بي//ان اينكه بايد با يك زب//ان با دنيا س//خن بگوييم و از ايجاد سردرگمي بپرهيزيم، گفت: اينكه كشوري بتواند كاال و دانشي را كه خود امكان توليد آن را ن//دارد وارد كن//د ت//ا خود نيز بتوان//د صاحب آن فن//اوري و دانش ساخت شود، يك مزيت اقتصادي است بنابراين بايد بيش از اين از آسيبپذير ش//دن صنايع كشور جلوگيري كنيم و ب//ا اتخاذ سياس//ت تعامل//ي ثابت رويكرد توس//عه اقتصادي كش//ور را دنبال كنيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.