محصوالت پتروشيمي ايران در راه سنپترزبورگ

Jahan e-Sanat - - News -

مجتمعهايپتروشيميايرانصادراتمحصوالتمختلفپليمريوشيميايي به بازار بزرگ روسيه را آغاز كردند.

روسيه بهعنوان يك بازار بزرگ ميتواند ميزبان محصوالت پتروشيمي ايران باش//د و از اين رو به تازگي پس از رايزني و بازاريابيهاي گس//ترده، صادرات به اين كشور به صورت جدي و با رويكردي نوين از سوي مجتمعهاي پتروشيمي كشورمان در حال انجام است.

تحليلگران اعتقاد دارند كه شناخت روشهاي مناسب حملونقل كاالهاي ايراني به روسيه، بررسي فرصتهاي روز و آتي تجارت با روسيه، معرفي وسعت و حجم مبادالت بازار مش//ترك ايران و روسيه، پيشنيازهاي بنگاههاي ايراني جهت تجارت، آشنايي با استانداردهاي كااليي و خدمات بازار و معرفي كاالهاي ايراني داراي مزيت براي تجارت با روسيه بايد از سوي مجتمعهاي پتروشيمي مورد توجه قرار گيرد.

به گزارش شركت ملي صنايع پتروشيمي با توجه به موارد ذكر شده، استراتژي صحيح براي افزايش صادرات محصوالت پتروشيمي نه تنها مانع خامفروشي مواد اوليه هيدروكربوري )مانند نفتخام و گاز طبيعي( ميش//ود بلكه باعث افزايش رشد اقتصادي و كاهش نرخ بيكاري نيز ميشود كه يكي از مهمترين دغدغههاي فعلي سياستگذاران اقتصادي است و بدون ترديد تنوع در مقاصد صادراتي ميتواند اثربخش باشد.

در همين حال، عليمحمد بساقزاده، مدير كنترل توليد شركت ملي صنايع پتروشيميبااشارهبهافزايشتقاضابرايخريدمحصوالتپتروشيميايرانتوسط كشورهاي مختلف جهان گفت: افزون بر مشتريان سنتي چندين كشور خواستار امضاي قراردادهاي خريد محصوالت مختلف پتروشيمي از ايران شدهاند.

وي تصريح كرد: برخي مجتمعهاي پتروشيمي بازارشان را از برخي مشتريان سنتي به روسيه تغيير دادهاند و اين رويكرد جديد روندي خوب در مسير افزايش صادرات است.

در اين ميان رييس مشترك اتاق ايران و روسيه نيز با تاكيد بر اهميت راهبردي روابط دو كشور اظهار كرد: اين كشور نياز فراواني به واردات محصوالت پتروشيمي داردوبايدهمكاريمناسبيميانتوليدكنندگانمحصوالتپتروشيميكشورمان براي گسترش صادرات به روسيه برنامهريزي شود.

اسداهلل عسكراوالدي به پايين بودن رونق توليد محصوالت پتروشيمي در روسيه اشاره كرد و گفت: شرايط بازار روسيه براي صادرات محصوالت پتروشيمي ايران به اين كشور بسيار مساعد است و بايد در جهت شناسايي توانمنديهاي ايران در روسيه تالش بيشتري شود.

وي اظهار كرد: صادركنندگان محصوالت پتروشيمي بايد در نمايشگاههاي روسيه شركت كنند و با خريداران محصوالت پتروشيمي روسي وارد مذاكره شوند.درسالهايگذشتهحضورخوبصادركنندگاندرنمايشگاهپتروشيميدر روسيه منجر به قراردادهاي خوبي شد كه اميدواريم امسال هم شاهد قراردادهاي خوبي براي صنعت پتروشيمي باشيم.

نماينده اتاق بازرگاني و صنايع روسيه در ايران چندي پيش گفت: به لطف لغو موانع تجاري در سال 2016 حجم مبادالت تجاري بين ايران و روسيه نسبت به سال قبل به ميزان 70 درصد افزايش يافت.

وي افزود: حجم مبادالت تجاري در سال گذشته 2/2 ميليارد دالر بود كه بخش عمده آن مربوط به صادرات ماشينآالت، تجهيزات، بخش حملونقل، مواد غذايي و فلزات روس//ي به ايران بود اما صادرات ايران به روسيه تنها 300 ميليون دالر از اين رقم را به خود اختصاص داده است.

ماكسيموف افزود: فكر ميكنيم افزايش مبادالت تجاري به بهبود روابط دوجانبه بين كش//ورهاي ما و افزايش عالقهمن//دي تجار ايراني و روس به فعاليتهاي بازرگاني مش//ترك بس//تگي دارد. به عالوه، دو دولت از طريق گش//ايش بانكهاي ويژه، سرمايهگذاريهاي مشترك، مناطق آزاد تجاري و اقتصادي، برقراري مجدد ارتباطات حملونقل و ابتكارات جديد از جمله ايجاد كريدورهاي سبز و تسهيل رژيم اعطاي رواديد در حال ايجاد شرايط تجاري الزم هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.