شناور اوشنيك وارد فيلد لولهگذاري شد

Jahan e-Sanat - - News -

عمليات كشش خط لوله از دريا به خشكي فاز A13 در حالي آغاز شد كه شناور اوشنيك براي نخستينبار به عنوان شناور لولهگذار، انجام عمليات لولهگذاري فاز يادش//ده را آغاز كرده است. گفتني است شناور اوشنيك تا پيش از اين تنها به منظور نصب سازههاي سنگين دريايي تا وزن پنج هزار تن مورد بهرهبرداري قرار ميگرفت اين در حالي است كه براساس برنامهريزيهاي صورتگرفته اين شناور كه از قابليت لولهگذاري با ظرفيت 3/5 كيلومتر لوله در روز برخوردار است، بهعنوان نخستين پروژه لولهگذاري خود، عمليات كشش خط لوله فاز31A و همچنين اجراي ساير پروژههاي لولهگذاري پارسجنوبي در تعهد شركت تاسيسات دريايي را برعهده دارد. شركت تاسيسات دريايي هماكنون انجام عمليات شورپولينگ خط لوله فاز 13A را با موفقيت آغاز كرده است و پس از انجام اين عمليات به طول سه كيلومتر، كشش خط لوله از دريا به خشكي خط لوله 13B را آغاز خواهد كرد. گفتني است پس از انجام شورپلينگ اين فاز ، عمليات لولهگذاري فاز 13B به طول 96 كيلومتر )تا سكو( ادامه خواهد يافت.

الزم به ذكر است عمليات عمليات كشش خط لوله از دريا به خشكي فاز A13 از تاريخ پنجشنبه 19 خردادماه آغاز شده است و در تاريخ 21 خردادماه با روند اجراي قابل قبولي به انجام رسيده است.

براساس برنامهريزيهاي انجام شده، عمليات لولهگذاري خط لوله فاز ‪13 B‬ به مدت 75 روز ادامه خواهد داشت. گفتني است، شركت صدرا به عنوانكارفرمايلولهگذاريفاز31B انجام عمليات شورپولينگ فاز 13A و لولهگذاري صادراتي و درون ميداني فاز31B را به شركت تاسيسات دريايي واگذار كرده است. در حال حاضر مذاكرات به منظور واگذاري خط لوله صادراتي و همچنين درونميداني فاز A13 به شركت تاسيسات دريايي نيز در دست انجام است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.