افزايش برداشت 42 درصدي از پارسجنوبي

Jahan e-Sanat - - News -

متناسب با پيشبيني ديسپچينگ مجتمع گاز پارسجنوبي، ميزان برداشت از مخزن گازي پارسجنوبي تا پايان سالجاري نسبت به سال 94 نزديك به 42 درصد رشد خواهد داشت. به گزارش ايلنا، سرپرست امور هماهنگي و نظارت بر توليد مجتمع گاز پارسجنوبي با اعالم اين خبر گفت: ميزان برداش//ت از منابع در س//ال 94 معادل 123 ميليارد و 552 ميليون مترمكعب بوده است.

علي احمدي در ادامه به افزايش اين برداشت با توجه به راهاندازي و توسعههاي فازهاي جديد در پارسجنوبي اشاره كرد و افزود: سال گذشته ميزان برداشت از مخزن پارسجنوبي به 146 ميليارد و 740 ميليون متر مكعب رسيده است. وي در ادامه تاكيد كرد: ميزان برداشت در سال اخير نيز با توجه به تكميل فازهاي جديد افزايش خواهد داشت و پيشبيني ميشود، اين عدد به 175 ميليارد و 250 ميليون متر مكعب برسد.

به گفته احمدي، در صورت تحقق اين امر در سال جاري ميزان برداشت از مخزن مشترك گازي پارسجنوبي كه يكي از اولويتهاي اصلي وزارت نفتوشركتمليگازايراناست،نسبتبهسال49نزديكبه24درصد رشد خواهد داشت. گفتني است، مخزن گاز پارسجنوبي با سه هزار و 700 كيلومتر مربع مساحت، هشت درصد از ذخاير گاز جهان و نزديك به05 درصد از ذخاير گازي ايران را به خود اختصاص داده است. همچنين با توجه به مشترك بودن اين منبع عظيم بين كشور ايران و قطر افزايش برداشت از آن داراي اهميت خاصي است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.