14

Jahan e-Sanat - - News -

ایسنا-یکجامعهشناسبابیاناینکهدرحالحاضر002 میلیون کودک کار در دنیا وجود دارند که 120 میلیون نفر از آنها در مشاغل پرمخاطرهمشغولبهکارهستند،گفت:تنهایکموردازهرپنجکودکی که درگیر اشتغال است، در ازای کار خود دستمزد دریافت میکند. این در حالی است که اکثریت کودکان کار بدون مزد و در چارچوب اشتغال خانوادگیشان کار میکنند.

شیرین احمدنیا افزود: خیلی از مسایل اجتماعی که روزانه با آنها سر و کار داریم، برای این تداوم مییابند که با آنها به عنوان شرایط عادی، طبیعی یا بهنجار برخورد میکنیم. برای مثال خشونت خانگی یکی از این موارد است به طوری که در بسیاری از مواقع خشونتی که زنان یا کودکان در خانه متحمل میشوند نیز در جامعه به عنوان رفتار عادی تلقی شده و در نتیجه پذیرفته میشود. این در حالی است که متاسفانه پدیدههایی مانند کودکان کار و خیابان را عادی و طبیعی تلقی میکنیم و آنها را میپذیریم و به همین دلیل شاهد تغییری در وضعیت این کودکان نیستیم. وقتی تالشی برای رفع این معضل انجام نمیدهیم، خودمان هم جزو ایفاگران نقش در این حوزه هستیم و در بازتولید شرایط سهم داریم. کسی که تعجب نمیکند، نادیده میگیرد و مفهوم کودکی مورد غفلت قرار میگیرد. بنابراین هر اقدامی برای کاهش این مساله مستلزم تغییر نگاه و باور ماست.

اینعضوهیاتعلمیدانشگاهعالمهطباطباییادامهداد:کمترکسی ممکن است از اینکه در اطرافش کودکی را میبیند که فالفروشی یا گلفروشی میکند یا در مغازهها پای صندوق نشسته، شاگردی کرده یا در مغازه پدرش فعالیت میکند تعجب کند. این در حالی است که حتی در مواردی افراد به برخی از این کودکان به علت اینکه کودک به معیشتخانوادهکمکمیکندنگاهتحسینآمیزدارند.تداومآسیبهای اجتماعی از جمله معض//ل کودکان کار و خیابان در گرو بیتفاوتی، بیتوجهیوغفلتهمگانیماستوتاوقتیخودمانبهتغییراتبنیادی و ریشهای قائل نباشیم، هیچ اتفاقی در این حوزهها نمیافتد.

وی در ادامه با بیان اینکه برخی از افراد کودکی را تداعیگر امور مثبت مانند آرامش و بازی میدانند، گفت: برخی هم آن را تداعیگر امور منفی مانند ترس، بیاحترامی، تنبیه، تجاوز، کار و ... میدانند در حالی که بر اساس تعریف رسمی کودکی از جمله تعریف کنوانسیون حقوق کودک، هر فرد کمتر از 18 س//ال را کودک میداند و در این کنوانسیون قید شده هر کاری که کودک را از سالمت و بهداشت روانی جسمانی او دور کند، نباید انجام شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.