فقر افزایش مییابد

Jahan e-Sanat - - News - محیطزیست

گروه جامعه- مبحث رس//یدگی به فقرا و محرومان و چند برابر ش//دن یارانه افراد طبقات پایینتر جامعه و حذف یارانه دهکهای باالی جامع//ه، اقدام مثبت و موثری بود که توسط دولت روحانی به کار گرفته شد؛ اقدامی که در هنگامه تبلیغات انتخاباتی69 نیزتوسطرییسجمهوربار دیگرمطرحشدوزمانیکهدیگرکاندیدای ریاستجمهوری روی افزایش یارانه مانور میدادند، روحانی عنوان کرد همین حاال هم مددجویان بهزیستی و کمیته امداد سه برابر یارانه دریافت میکنند و وعده داد عزم دولت دوازدهم برای ریشهکن کردن فقر مطلق تا پایان دولت جدی است. اما ح//اال فتاح رییس کمیته امداد با افزایش مستمری مددجویان به میزان پنج برابر مخالفت کرده و دالیل آن را عدم توانایی کمیته امداد برای تهیه این بودجه و عدم دریافتواماشتغالتوسطمددجویانعنوان کردهاست.امانکتهایکهدراینزمینهقابل ذکر است مستمری مددجویان بهزیستی و کمیته امداد، بسیار مبلغ پایینی است و چند برابر شدن آن واقعا با وضعیت زندگی امروزی سازگار است و طبیعی.

رییسکمیتهامدادامامخمینی)ره(در نشستخبریخوددربارهافزایشمستمری مددجویان نهادهای حمایتی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر با همین افزایش رقم مستمریمددجویانکهاقدامبسیارخوبی بودنیزشاهدبرخیتبعاتازجملهافزایش مراجعات برای ق//رار گرفتن در زیر چتر حمایتی کمیته امداد و همچنین کاهش رغبت برای دریافت وام اش//تغال هستیم که باید این اش//کاالت مدیریت ش//وند. این در حالیس//ت که پنج برابر شدن رقم مستمری مددجویان نیز کار ما را سخت خواهد کرد. سیستم کشش این افزایش پنج برابری مستمری را ندارد و این افزایش نباید اجرا شود.

پرویز فتاح با اش//اره به اینکه مس//اله رسیدگی به نیازمندان و محرومان به یک گفتمان ملی تبدیل ش//ده است، اظهار کرد:درانتخاباتریاستجمهوریموضوع رس//یدگی به نیازمن//دان و محرومان به یک گفتمان ملی و هماهنگ تبدیل شد و یکی از اصلیترین شعارهای کاندیداها رسیدگی به محرومان بود. ما از این مساله خوشحالیمکههمآنانکهانتخابنشدندو همدکترروحانیکهبارایملتانتخابشد هرکدام خواستند با رسیدگی به محرومان از یکدیگر سبقت بگیرند. در واقع پیش از اینبایدالتماسمیکردیموبهدستوپای مسووالنمیافتادیمتاکاریبراینیازمندان انجامدهنداماامروزخوشبختانهآنهاجلوتر از همه حرکت میکنند و دولت و مجلس نیزدرحمایتازمحرومانومستضعفانبا یکدیگرهماهنگهستند.

محرومنگهداشتنمناطقمرزی توسط دولتها را قبول ندارم

رییس کمیته امداد امام خمینی)ره( همچنین در ادامه این نشس//ت در پاسخ به سوالی مبنی بر آنکه هنوز محرومیت با ضریبهفتوهشتو9 درکشوروجود دارد و آیا محروم نگه داشتن برخی مناطق از جمله مناطق مرزی کشور تعمدی بوده ی//ا خیر؟ گفت: اینک//ه این مناطق عمدا توس//ط دولتها محروم نگهداشته شده باش//د را اصال قبول ندارم زیرا آرزوی هر دولتی محرومیتزدایی اس//ت و معتقدم تمامدولتهامتناسبباتواناییشاندررفع اینمحرومیتزداییتالشکردهانداماشاید محرومیتبرخیازمناطقبهعلتوسعت کش//ور و پراکندگیها همچنان استمرار یافتهباشد.ایناظهارنظردرشرایطیعنوان میشود که شهری همچون خرمشهر03 سال پس از جنگ هنوز محرومیت و فقر و بیکاری گستردهای دارد و یکی از همین شهرهای مرزی است که بیتوجهی به آن باالست. چطور میتوان گفت خرمشهر به دلیلپراکندگیدراینبازهفقرنمیگنجد؟ پرسشی که مسووالن امر باید به آن پاسخ دهند.فتاحخاطرنشانکرده:درحالحاضر کمیته امداد برای مناطق محروم بودجه ویژهای را اختصاص داده است و برنامههای ویژهای دارد و هیچگاه بودجه کمیته امداد در استانی مانند تهران با استانی همچون جنوبکرمانیکساننیستاماامروزبرای رفع محرومیت از چهره این مناطق نیاز به مشارکتتمامیدستگاههاداریم.

وی ب//ا انتق//اد از دول//ت در رویک//رد واریز افزایش مس//تمری در حساب یارانه خانوادهه//ای مح//روم عنوان ک//رد: باید بگوی//م که دولت در این دو ماه برای واریز مستمریها خالف قانون عمل کرده است زیرا نباید رقم افزایش یافته مستمریها به حساب یارانه افراد واریز شود زیرا حساب یارانه و مستمری کامال با یکدیگر متفاوت اس//ت و این کار دولت حسابها را به هم ریخته اس//ت اما ما در زمان انتخابات دم فروبستیمودراینخصوصهیچصحبتی نکردیمزیراهرگونهاظهارنظرمادرآنزمان سیاسی و دخالت تلقی میشد. بیشک افزایش رقم مستمریها اقدام خوبی بود امااگرمدیریتخوبینداشتهباشیمتبعات منفی به همراه خواهد داش//ت. به همین دلیل ما از دولت تقاضا کردیم که در اعالم این موضوعات دقت بیشتری داشته باشد زیرا پس از اعالم افزایش مستمری از یک طرف مراجعات افراد برای قرار گرفتن در چتر حمایتی کمیته امداد افزایش یافته و از سوی دیگر رغبت مددجویان برای اخذ وامهایاشتغالزایینیزکاهشیافتهاست.

اودربارهپرداختوامپنجمیلیونتومانی بهسرپرستانخانوارکهرییسبانکمرکزی اعالم کرده، گفت: هنوز بانک مرکزی این مساله را با ما طرح موضوع نکرده اما از این تصمیم استقبال میکنیم زیرا مددجویان ضامن و چک ندارند و اینکه مس//تمری مددجو ضمانت او باشد بسیار خوب است ام//ا باید این موضوع مدیریت ش//ود زیرا ضمانت، مستمری مددجو است و نباید طوری باشد که تمام رقم مستمری او به اقساطواماختصاصپیداکند.چوندرغیر این صورت این مساله قطعا اختالل ایجاد خواهد کرد. این در حالی اس//ت که باید توجه ش//ود این وامها برای اشتغال باشد نه روزمرگی زیرا پرداخت چنین وامهایی برایمخارجروزمرهافرادبرایآنهابدهکاری ایجادمیکند.

رییس کمیته امداد امام خمینی)ره( در ادام//ه تاکید کرد: با هیچ موسس//ه و بنیادخیریهوهمینطوربابهزیستیهیچ تداخ//ل کاری نداریم و خود را رقیب آنها نمیپنداریم.

فتاح در خصوص حمای//ت این نهاد حمایت//ی از اهل س//نت در کش//ور نیز توضیح داد: چندین س//فر به بلوچستان، کردستان، ترکمن صحرا و سایر نقاطی که تراکم جمعیت اهل تسنن در آن مناطق زیاد است، داش//تم و در حال حاضر آمار مددجویاناهلتسننتحتحمایتکمیته امداد51 درصدکلمددجویانایننهادرا در سراسر کشور تشکیل میدهد که این آمار از نسبت جمعیت اهل تسنن به کل جمعیت کشور بیشتر است. این موضوع نشان میدهد در کمیته امداد هیچ تفاوتی در ارائه خدمات و حمایتهای خود میان اهلتسننوشیعیاننداریم.

فتاحدرموردپرداختصدقهتوسطاهل سنت عنوان کرد: آنها اعتقادی به صندوق صدقاتندارند.ماهمبرایناساسپولهای صندوق صدقات شهرها را در شهر دیگری هزینهنمیکنیم.ویهمچنینبابیاناینکه علمای ش//یعه وام بانکی با کارمزد چهار درصد را وام قرضالحسنه میدانند و آن را حالل اعالم کردهاند، یادآور شد: علمای اهل سنت حتی یک درصد کارمزد را هم حراممیدانند.درنتیجهپسازصحبتهای انجام شده برای مددجویان اهل تسنن وام بدونکارمزداختصاصدادیمتااینمشکل ش//رعی آنها نیز حل شود و هماکنون در مناطق اهل سنت وام صفر درصد به آنها ارائه میشود.

او با بیان اینکه یکی دیگر از تفاوتهای موجود در میان احکام دینی اهل سنت با شیعیان در مساله »زکات« است، گفت: زکات در فقه شیعه به اقالم معدودی تعلق میگیرد.ایندرحالیاستکهدرمیاناهل تسنناقالمبسیاریمشمولزکاتمیشوند تاجاییکهسالگذشتهمناطقبلوچستان، کردستان و ترکمنصحرا در ردههای اول پرداخت زکات در کشور بودهاند و این باعث خوشحالیماستزیرابرادراناهلتسنندر دورههایگذشتهاعتمادیبهمانداشتنداما امروزبهمااعتمادکردندومبالغقابلتوجهی از زکات خود را به ما دادهاند که ما نیز مبالغ جمعآوری شده را میان نیازمندان همان مناطقتوزیعکردیم.

رییس کمیته امداد امام خمینی)ره( با اشاره به اینکه برخی از ایتام اهل سنت حامیندارند،گفت:یکیدیگرازتفاوتهای موجود میان ش//یعه و اهل تسنن مساله »تکفل ایتام« اس//ت زیرا با وجود آنکه در شیعه تاسی از امیرالمومنین تکفل ایتام را مستحب اکید میدانیم، چنین نگاهی در خصوص تکفل ایتام در میان برادران اهل سنت وجود ندارد، به همین دلیل تعداد معدودی ایتام اهل تسنن در بلوچستان هستند که حامی ندارند اما ما به دنبال آن هستیم که با تشویق و ترغیب شیعیان به تکفل ایتام برادران اهل تسنن این مساله را حل کنیم و قول میدهم به برکت همین ماهرمضانهیچیتیمشیعهوسنیدرکشور بدونحامیباقینماند.

10 درصدازمددجویانازپوشش کمیته امداد خارج شدند

فت//اح همچنی//ن به مس//اله خروج مددجوی//ان از ای//ن نهاد اش//اره کرد و گفت: سال گذشته 10 درصد از جامعه آماری تحت پوشش خود را کم کردیم و با این کار باری از دوش دولت و مجلس کم شد. این در حالی است که ما این افراد را از چرخه حمایت خود بیرون نمیکنیم چون این مساله به صالح نیست و تمامی این افراد به دلیل خودکفایی از حمایت امداد خارج شدهاند. این در حالی است که اگر آنان عادی و طبیعی خارج میشدند هم ما هنر نکرده بودیم. همچنین سال گذش//ته به 120 هزار نفر وام پرداخت شده اما این مساله به معنی خودکفا شدن همه آنها نیست زیرا معموال 20 درصد تلفات وام داریم و دو تا س//ه سال زمان میبرد تا این افراد از وام بهره بگیرند. برای سالجاری نیز براساس برنامهریزیهای صورتگرفته041هزارفقرهواماشتغال به مددجویان پرداخت خواهیم کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.