جنبش نجات میانرودان و هورالعظیم

Jahan e-Sanat - - News -

ای//ران روی کمربند گ//رد و خاک جهان قرار دارد. بنابراین درگیری با توفان ریزگرد پدی//دهای جدید و دور از انتظار نیس//ت اما این پدیده در ای//ران به خاطر درگیریها و ناآرامیهایبینالمللیدرخاورمیانهتبدیلبهیکبحرانجدیزیستمحیطیشدهاست. براساس تحقیقات انجامشده گرد و غبار منجر به افزایش بیماری مننژیت، تب دره، آسم و بیماریهای ویروسی شده و بهDNA سلولهای پوست و ریه صدمه میزند. به کالمی ساده بحران ریزگردها وارد مرحله حاد و خطرناکی شده است و از آنجایی که بخش عمده آن ریشه بینالمللی دارد، وقت آن است که سازمان ملل و جامعه جهانی به صورت جدی با متخلفان و کسانی که به این امر دامن میزنند، برخورد کنند.

بهگفتهرییسسازمانحفاظتمحیطزیست،ترکیهباساختنسدها وانحصارآبهای دجلهوفرات،سرمنشأاینبحراندرایراناست.درحقیقتدولتترکیهازوضعیتامنیتی کشورهای منطقه که درگیر گروههای تروریستی داعش و تکفیری هستند، سوءاستفاده کرده و با سدس//ازی روی دجله و فرات به تش//دید کانونهای گرد و غبار در عراق دامن زده است. ترکیهباانحصارآبدجلهدرحالنابودیتاالبهورالعظیماست ترکیه با انحصار آب دجله در حال نابودی تاالب هورالعظیم است. دجله مستقیما از ترکیه وارد عراق شده و بعد از آبیاری این کشور، سرانجام به تاالب هورالعظیم در غرب استان خوزستان میرسد. در حقیقت عمده آب ورودی این تاالب مرزی با ایران از طریق دجله و فرات تامین میشود. هورالعظیم نیز تنها باقیمانده تاالبهای بسیار بزرگ بینالنهرین و شاهدی زنده بر اقوام و تمدنهای مختلفی از بدو خلقت تاکنون است. در همین راستا و برای تشدید فشار روی ترکیه، از سوی کمپین مردمی حمایت از زاگرس مهربان »پویش میانرودان« راهاندازی و ساماندهی شده است. این حرکت قصد دارد با جلب توجه فعاالن محیطزیست کشورهای ترکیه، عراق و سوریه مقابله با اقدام ترکیه را به عنوان یک مطالبه جدیمنطقهایوخطایآشکارمدیریتیایندولتدرمحاکمبینالمللیهماننددادگاهالهه مطرحکند.مدیرکلمشارکتهایمردمیسازمانحفاظتمحیطزیستبهعلتتشکیلاین کمپیناشارهکردوگفت:کمپینمیانرودانشکلگرفتهاستتاکشورهاییراکهمسبب اصلی تشدید چشمههای تولید گرد و غبار و کانونهای بحرانی فرسایش بادی هستند، در پیشگاهانظارعمومیتحتفشارقراردهد.کنشگرانوفعاالنمحیطزیستباکمک NGO های محیطزیستی کشورهای عراق، ترکیه و سوریه و کویت این کمپین بینالمللی را راه انداختند و تالش میکنند گرد و غبار را به یک مساله فرامنطقهای تبدیل کنند.

محمد درویش با تاکید بر اینکه سازمان ملل بحرانی بودن این مساله را پذیرفته افزود: تیرماه امسال دبیرکل سازمان ملل به همراه 53 نفر از وزرای محیطزیست کشورهای منطقه وارد تهران شدند تا این مساله را در عالیترین سطح مورد بررسی قرار دهند. این کمپین و بیانیه میتواند کمک کند تا فشار بیشتری به کشور ترکیه و عربستان اعمال شود.ترکیهدرقالبطرحگاپ08 میلیونمترمکعبآبکشورهایهمسایهراربود.شاید بتوان این اقدامات را به شکل نمادین در دادگاه بینالمللی الهه به عنوان یکی از روشهای تشدیدکننده نسلکشی مطرح کرد، همانطور که چندی قبل دوستداران محیطزیست در م//ورد کمپانی و محصوالتGMO تراریخته ای//ن کار را انجام دادند. ترکیه اذعان میکند این آب از قلمرو کوهستانی ترکیه نشات میگیرد و در نتیجه فقط به ترکیه تعلق دارد. در واقع همانطور که کشورهای منطقه هم منابع نفتی خود را با ترکیه به اشتراک نمیگذارند، ترکیه هم منابع آبی را از آن خود میداند. ترکیه تاکنون صددرصد از آب فرات و06 درصدازآبدجلهراتصاحبکردهاست.اکنونهمقصددارد04 درصدباقیمانده آب دجله را نیز غصب کند.

وی در پایان تصریح کرد: متنی توسط گروهی از صاحبنظران حوزه محیطزیست خطاب به دبیرکل سازمان ملل آماده شده است و در حال جمعآوری امضاهای آن هستند. پویشمیانرودانبا08 هزارامضا قصدداردباارائهایناعتراضنامهبهسازمانمللمتحد و یونسکو از ترکیه به دلیل بستن آب دجله و فرات که موجب بروز بحرانهای اجتماعی، سیاسیومحیطزیستیشده،شکایتکند.دوستدارانمحیطزیستمیتوانندباپیوستن به این کمپین و امضای شکایتنامه مذکور ضمن افزایش بار روانی در دادگاه الهه، برای نجات میانرودان و جلوگیری از ادامه بلندپروازیهای دولت ترکیه موثر باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.