درمان رایگان ادامه دارد

Jahan e-Sanat - - News -

کمکهای مردمی این روزها دست کودک بیمار خبرساز حادثه تروریس//تی تهران و خان//وادهاش را گرفت و البته درمانش هم به صورت رایگان از سوی وزارت بهداشت ادامه دارد.

به گزارش ایس//نا، عماد دو س//اله که از مشکل نارسایی کبد، کوچکی ریه و بیماری متابولیکی شدید رنج میبرد، بعد از آن روز کذایی در مجلس درمانش رایگان شد و هموطنانش او را شناخته و به کمکش شتافتند.

اس//ماعیلنژاد، پدر عماد درباره کمکهای مردمی به فرزندش گفت: قبل از اینکه ما خدمت آقای وزیر برسیم، شماره حسابی از سوی یکی از خبرنگاران خبرگزاریها جهت کمک به درمان عماد اعالم ش//ده بود که در س//اعات ابتدایی اعالم این شماره حساب، ارقام زیادی به آن واریز و به تدریج به آن اضافه ش//د. در مجموع 16 میلیون و 900 هزار تومان جمع ش//ده است. در همین مسیر و با دس//تور وزیر بهداشت و جلساتی که در وزارتخانه برگزار شد، روند درمانی عماد از س//وی وزارت بهداشت رایگان شد. فرصت را مغتنم میشمارم و از مهربانی مردم و مساعدتهای وزیر بهداشت تشکر و اعالم میکنم که این مبلغ به دست ما رسیده و در حساب همس//رم است. بحث اکنون نجات فرزندم است و امیدوارم درمان عماد در مسیری صحیح ادامه یابد. امیدوارم کمکهایی هم برای عماده//ای دیگر صورت گیرد و ای//ن حضور عماد برای عمادهای دیگر موثر باشد.

در عین حال عباس زارعنژاد، مش//اور وزیر بهداش//ت از مردم نیکاندیش که به این خانواده کمک کردند و همچنین کس//انی که واس//طه ش//دند، قدردانی کرد و افزود: مراحل درمانی عماد به صورت رایگان از س//وی وزارت بهداشت در حال انجام است و در استان گلستان هم حمایتهای الزم انجام خواهد شد. در مجموع وزارت بهداشت به عنوان وظیفه ذاتی خود مسوولیت درمان عماد را بر عهده دارد، ولی مشکالت معیشتی این خانواده نیازمند توجه خیرین و رسانههای دلسوز است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.