حبس و بیهوش شدن کارگران یک کارخانه در مخزن مواد شیمیایی

Jahan e-Sanat - - News -

مهر- مسوول آتشنشانی شهرداری کهریزک گفت: با تماس یکی از کارگران کارخانه تولید »فوم« با آتشنشانی کهریزک، خبر محبوس شدن هشت کارگر در مخزن مواد شیمیایی در این کارخانه به همکارانم داده شد و آتشنشانان در محل حاضر شدند. تعدادی از کارگران برای شستوشوی نگهداری مواد شیمیایی وارد مخزن شده بودند که دچار مسمومیت ناشی از گازهای مواد شیمیایی و بیهوش میشوند. این کارگران پس از بیهوش شدن در داخل مخزن محبوس شده بودند.

وحید فروغی افزود: آتشنش//انان بالفاصله با استفاده از ماسک و تجهیزات تنفسی وارد مخزن شده و هشت کارگر را نجات و تحویل اورژانس دادند. چهار کارگری که حال آنها بهتر بود، در محل درمان و چهار کارگر دیگر به بیمارستان منتقل شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.