15

Jahan e-Sanat - - News -

تيمهايمليفرانسهوانگليسدرديداردوستانهازساعت03:32 سهشنبهشبگذشته در ورزشگاه استاددو فرانس به مصاف يكديگر رفتند كه در پايان شاگردان ديديه دشان در حالي كه تقريبا يك نيمه 10 نفره بودند موفق شدند حريف خود را شكست دهند. تيم ملي فرانسه در ديداري جذاب و پرافتوخيز موفق شد با نتيجه 3 بر 2 انگلستان را شكست دهد و به آينده خود اميدوار باشد تا بتواند با محك جديد خود به سوي اهداف جديدتر حركت كند. تركيب دو تيم در اين ديدار به شرح ذيل است:

فرانسه: لوريس، سيديبه، اومتيتي، واران، مندي، لمار، پوگبا، كانته، دمبله، ژيرو، امباپه

انگليس: هيتون، تريپيه، برتراند، جونز، كيهيل، استونز، استرلينگ، داير، كين، دله، چمبرلين

در جريان اين ديدار حساس ياران انگليس خيلي زود موفق شدند با هجوم روي دروازه حريف در دقيقه 9 توسط هري كين به گل اول بازي دست پيدا كنند تا سهشيرهاي لندن تحت هدايت گري ساوتگيت به برتري دست پيدا كنند، اما در ادامه فرانسويها با ارائه يك بازي همهجانبه و تهاجمي توانستند در دقيقه22 توسط سامئول اومتيتي به گل تساوي دست پيدا كنند هرچند آنها چند دقيقه قبل از آن توانسته بودند توسط اليوير ژيرو به گل دست پيدا كنند، اما كمكداور ديدار اين گل را آفسايد اعالم كرد.

در ادامه در دقيقه 43 جبرئيل سيديبه توانست گل برتري را براي خروسنشانها به ثمر برساند تا اين ديدار در پايان نيمه اول به سود شاگردان ديديه دشان به پايان برسد. در نيمه دوم در همان ابتداي كار در دقيقه 47 با اخراج رافائل واران فرانسويها 10 نفره شدند تا انگليسيها نيز صاحب يك ضربه پنالتي شوند و هري كين با گل كردن آن كار را براي فرانسويها سخت كند.

در نهايت در دقيقه 78 عثمان دمبله توانست بازي خوب خود را تكميل كند و گل پيروزيبخش را براي فرانسه به ثمر برساند تا آنها با نتيجه 3 بر 2 پيروز ميدان باشند. حضور0011 پليس در پي حمالت تروريستي ماههاي گذشته اروپا به ويژه حمالت اخير منچستر و لندن، حدود0011 نيرويپليسفرانسويبهمنظورتامينامنيتمسابقهفوتبالميانتيمهاي انگليس و فرانسه در ورزشگاه استاددوفرانس مستقر شدند.

در پي حمالت تروريستي ماههاي گذشته در اروپا به ويژه حمالت تروريستي اخير منچستر و لندن، حدود يك هزار و 100 نيروي پليس فرانسوي شامل نيروهاي ويژه ،RAID نيروهاي خنثيكننده بمب و يك سامانه ضدپهپاد عصر روز سهشنبه به منظور تامين امنيت مس//ابقه فوتبال دوس//تانه ميان تيمهاي فرانسه و انگليس در استاديوم استاددوفرانس كه پيشتر در جريان حمالت تروريستي نوامبر 2015 هدف تروريستها قرار گرفته بود، مستقر شدند. به نوشته فيگارو، در اين مسابقه فوتبال عالوه بر 80 هزار طرفدار، رييسجمهور فرانسه و نخستوزير انگليس نيز براي تماشاي مسابقه حضور داشتند. بر اساس اين گزارش، نيروهاي پليس فرانسه تمام خودروهايي را كه قصد ورود به پاركينگ ورزشگاه را داشتند، مورد بازرسي قرار ميدادند. اين تدابير امنيتي پس از آن در ورزشگاه استاددوفرانس و اطراف آن برقرار شد كه چندي پيش انفجاري تروريستي در محل برگزاري يك كنسرت در شهر منچستر دستكم 22 كشته و 59 مجروح بر جا گذاشت. گرت ساوتگيت بعد از شكست برابر فرانسه، گفت: در طول 90 دقيقه چيزهاي مثبت زيادي را در تيمم مشاهده كردم. توانستيم بارها براي فرانسه مشكل ايجاد كنيم و شانسهاي خوبي هم براي گلزني به دست آورديم. فكر ميكنم از اين گونه بازيها بايد درس بگيريم و بدانيم كه ضعف تيم ما كجاست. از نظر من وقتي توپ در اختيار بازيكنان ما نيست دچار ضعف هستيم و در واقع بازي بدون توپ ما مناسب نيست. توپ را به خوبي به گردش درآورديم ولي براي ما اين كافي نبود. تيم ملي فرانسه قدرت بدني خوبي دارد، به همين دليل بازي برابر آنها مشكل است.

اين مربي جوان اضافه كرد: فرانسه تيم خوب و خيلي قدرتمندي است و فكر ميكنم آنها تيمي سازمانيافته و بابرنامه هستند ولي ما اگر بهتر از موقعيتهايمان استفاده كنيم و با آرامش بيشتري در خط دفاع بازي ميكرديم به مراتب ميتوانستيم نتيجه بهتري هم كسب كنيم. انگليس براي اولين بار بعد از نوامبر 2002 كه برابر سوئد با نتيجه 4 بر 2 شكست خورد، در يك ديدار رسمي سه بار دروازه خود را بازشده ديد.

ديديه دشان بعد از پيروزي تيمش در اين بازي گفت: خوشحاليم كه توانستيم با برد، اين بازي را به پايان برسانيم. در بازي قبل برابر سوئد شكست خورده بوديم و الزم بود بتوانيم آن شكست را جبران كنيم كه خوشبختانه با وجود 10 نفره شدن توانستيم به اين مهم دست يابيم. به همين خاطر بايد عملكرد بازيكنانم را ستايش كنم.

سرمربي خروسهاي فوتبال اروپا اضافه كرد: هنوز هم از نتيجه بازي با سوئد ناراحت هستم. نميدانم در آنجا چه اتفاقاتي رخ داد. همه چيز خيلي بد براي ما تمام شد. بازي دوستانه با بازي انتخابي تفاوت دارد. فكر ميكنم در بازي با سوئد انرژي زيادي نداشتيم. بايد بتوانيم در بازيهاي آينده آن شكست را جبران كنيم و با قدرت به جامجهاني برسيم. تيم ملي فوتبال فرانسه در بازي بعدي خود بايد برابر هلند در انتخابي جامجهاني قرار گيرد؛ هلندي كه سه امتياز كمتر از فرانسه كسب كرده است. نيماردرصدرارزشمندترينبازيكنانجهان فوقستاره برزيلي بارسلونا بر اساس بررسي يك موسسه سوييسي به عنوان ارزشمندترين فوتباليست دنيا انتخاب شده است.

موسس//ه تحقيقات ‪«CIES Football Observatory»‬ مطابق هر سال فهرس//ت ارزشمندترين فوتباليستهاي دنيا را اعالم كرده كه نام نيمار برزيلي در صدر اين فهرس//ت به چش//م ميخورد. نكته جالب اين فهرست قرار گرفتن نام هري كين و دله آلي انگليسي باالتر از ليونل مسيوكريستيانورونالدواست. اينموسسه002 بازيكنراموردبررسي قرار داده و در محاسبات خود عواملي مانند سن، پست، وضعيت باشگاه، قرارداد، عملكرد و باشگاه و موقعيت بينالمللي بازيكن را در نظر گرفته است. بر اساس اين عوامل مسي 29 ساله در رتبه چهارم و رونالدوي 32 ساله در رتبه يازدهم قرار دارند. بر اساس اعالم اين موسسه در بين 110 بازيكن برتر رونالدو مسنترين و كيليان امباپه كه در رتبه هجدهم جاي گرفته جوانترين بازيكن اس//ت. ارزش پل پوگبا هم كه سال گذشته با انتقال501 ميليونيوروييگرانقيمتترينبازيكنتاريخشد،براساساين تحقيق 134 ميليون يورو تعيين شده است. والدسدريكقدميدپورتيوو تيم اول ايالت گاليس//يا در تالش اس//ت ويكتور والدس را به عنوان دروازهبان اول خود استخدام كند. تيم فوتبال باشگاه دپورتيووالكرونيا در تالش است ويكتور والدس دروازهبان پيشين بارسلونا را به خدمت بگيرد. قرارداد والدس با ميدلزبورو رو به اتمام است و اين دروازهبان قديمي ميتواند آزادانه درباره آينده خود تصميم بگيرد. والدس 35 ساله پس از يك فصل نيمكتنشينيدرمنچستريونايتدو82 حضورنهچنداندرخشاندردروازه ميدلزبورو جايگاه مناسب و خوبي در رسانهها و افكار عمومي ندارد و شايد درخشش در دپورتيوو الكرونيا براي او فرصتي مناسب جهت بازگشت به روزهاي اوج باشد. بنا بر اعالم

‪La Voz de Galicia‬ پيش//نهاد اوليه دپورتيووالكرونيا به والدس مبلغ 18 ميليون يورو بوده است. شيوعمصرفكوكائيندربينورزشكارانفرانسوي مسووالن ضددوپينگ فرانسه نگران افزايش مصرف كوكائين توسط ورزشكاران هس//تند. ورزشكاران از اين ماده مخدر براي افزايش كارايي استفاده ميكنند. رييس آژانس ضد دوپينگ فرانسه اعالم كرد كه مصرف كوكائين در تمرينات ورزشكاران بسيار عادي شده است.

مصرف كوكائين تنها در زمان مسابقات غير قانوني است. چندي پيش جيمز اوكونر، يكي از راگبيبازان مطرح جهان به دليل مصرف كوكائين جريمه و محروم شد. بعد از اين قضيه برخي از مسووالن ورزشي فرانسه اعالم كردند كه مصرف كوكائين در بين ورزش//كاران ش//ايع شده و اين مسالهباعثنگرانياست. معموالدرورزشهاييكهنيازمندقدرتهستند كوكائين مصرف ميشود. تايسون فري، بوكسور سابق و قهرمان جهان نيز به دليل مصرف كوكائين تعليق شده بود. در ورزش MMA كه اخيرا در بين جوانان محبوب شده نيز ورزشكاران از آنابوليك استروئيدهاي قوي استفاده ميكنند. حملهكاليورتبهسران PSG ستاره سابق بارسلونا كه پست خود را در پاري سن ژرمن از دست داد به انتقاد از سران اين باشگاه فرانسوي پرداخت.

پاتريك كاليورت تابس//تان سال قبل به عنوان مدير ورزشي باشگاه پاريسن ژرمن انتخاب شد اما چند روز پيش از سمت خود بركنار شد و جاي خود را به انترو انريكه داد. س//تاره س//ابق بارسلونا به انتقاد تند از س//ران PSG پرداخت و گفت: از برخوردي كه سران پاريسنژرمن با من داش//تند بسيار ناراحت هستم. اگر ميدانستم قرار است اينگونه با من برخورد ش//ود هرگز به اين باشگاه نميآمدم. آنها كسي را به عنوان جايگزين من انتخ//اب كردهاند كه درباره فوتبال هيچ نميداند. او اصال كارهاي مديريتي را هم بلد نيست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.