محروميتتراكتورسازيوفرصتطلبيبازيكنان

Jahan e-Sanat - - News - تلكس

در حالي كه تراكتورسازي از نقل و انتقاالت تابستاني محروم است برخي بازيكنان اين تيم براي تمديد قرارداد رقمهاي ميلياردي پيشنهاد دادهاند.

تراكتورس//ازي يكي از سختترين فصلهاي خودش را در رقابتهاي ليگ برتر آغاز ميكند در شرايطي كه به دليل محروميت فيفا امكان جذب بازيكن جديد براي اين باشگاه وجود ندارد!

يحيي گلمحمدي با وجود محروميت هدايت تراكتورسازي را در اين فصل پذيرفته چراكه به توانايي بازيكنان با تجربه همچنين جوانان با استعداد اين باشگاه ايمان دارد و بر همين اساس تمرينات سرخهاي تبريز از هفته آينده با حضور اعضاي كادر فني در تبريز آغاز ميشود. با اين وجود به نظر ميرس//د بعد از محروميت فيفا مش//كل تازهاي براي تراكتورسازي پيش آمده كه هواداران اين باشگاه را نگران كرده است. حاال بعضي از بازيكنان تراكتورسازي هستند كه از شرايط ويژه اين باشگاه به سود خودشان استفاده ميكنند و در اين بين بايد پرسيد گناه هوادار چيست كه پس از سالها حمايت از بازيكن محبوب خودش حاال با اين بازارگرميها مواجه شده و هر روز با پيام خداحافظي بازيكن تازهاي مواجه ميشود؟

ماجرايخداحافظيمحمدابراهيميازعجيبتريناتفاقاتاينفصلنقل و انتقاالت فوتبال ايران است. بازيكني كه با باشگاه خودش به مدت يك فصل ديگر قرارداد دارد و حتي رقم اين قرارداد كامال مشخص و همه چيز قانوني است با انتشار پيامي در فضاي مجازي از هواداران خداحافظي ميكند.

دليل خداحافظي ابراهيمي از هواداران عدم پرداخت مطالبات اين بازيكن است. اين در حالي است كه هيچ تفاوتي بين بازيكنان تراكتورسازي در اين خصوص وجود ندارد و به جز خالد شفيعي كه بيشترين دريافتي را داشته و 75 درصد از مبلغ قراردادش پرداخت شده، ابراهيمي و ساير بازيكنان 65 درصد از مبلغ قرارداد اين فصل را دريافت كردهاند.

بااينحسابمحمدابراهيميدراينفصلنزديكبه008 ميليونتومان ازاينباشگاهدريافتكردهوحاالبرايطلبيدرحدود004 ميليونكهاعالم شده پيش از آغاز فصل پرداخت ميشود از هواداران خداحافظي ميكند؟ آن هم در شرايطي كه امكان جدايي و فسخ قرارداد در چنين شرايطي وجود نخواهد داشت و اينگونه رفتارها تنها بازي با احساسات هواداران است.

خالد شفيعي هم ديروز از هواداران تراكتورسازي خداحافظي و اعالم كرده بهتر است مسووالن باشگاه در خصوص علت جدايي اين بازيكن توضيح بدهند و البته حقيقت را به هواداران بگويند. طبيعتا موضوع مورد اختالف دو طرف يا مبلغ قرارداد جديد است يا پرداخت مطالبات گذشته. بر اين اساس خالد شفيعي 75 درصد از مبلغ قرارداد گذشته خودش را دريافت كرده و با بيشترين دريافتي از فصل قبل نميتواند به اين علت از باشگاه جدا شود آن هم در شرايطي كه كياني، نوري و حاتمي با دريافت تنها 65 درصد از مبالغ فصل گذشته قرارداد خودشان را تمديد كردند.

بر اين اساس تنها موضوع باقيمانده مبلغ تمديد قرارداد است. شنيدهها حاكي از اين است كه مبلغ ابتدايي شفيعي دو برابر رقم فصل قبل بوده و البته باشگاه هم مبلغي بيش از يك ميليارد تومان براي تمديد اين بازيكن در نظر گرفته است اما ميتوان پرسيد اگر تراكتورسازي از حضور در فصل نقل و انتقاالت محروم نبود باز هم ش//فيعي چنين مبلغي را براي تمديد قرارداد درخواست ميكرد؟

شفيعي اگر در تراكتور ماندگار شود قطعا بيش از يك ميليارد تومان از اين باشگاه دريافت خواهد كرد اما اگر به پيشنهادات ديگر خودش فكر كند باز هم نميتواند از ساير باشگاهها چنين مبلغي درخواست كند. با اين شرايط ميتوان گفت متاسفانه محروميت از نقل و انتقاالت موجب شده برخي از بازيكنان به دنبال سوءاستفاده از اين شرايط باشند و قرباني بيگناه در اين بين هواداري است كه خالد شفيعي، محمد ابراهيمي يا هر بازيكن ديگري را در سرما و گرما تشويق كرده و امروز در مقابل اين حمايت خالصانه شاهد بازيهاي رسانهاي براي باال بردن مبلغ قرارداد است. والبوئنابهفنرباغچهپيوست نادال از مسابقات ايگون كنارهگيري كرد سرمربي كرهجنوبي در آستانه بركناري شهباززاده با استقالل به توافق رسيد سروش با الخور به توافق نهايي رسيد سرمربي تيم ملي فوتبال قطر استعفا كرد آزمون: ايران ميخواهد مثل كره 2002 باشد

)منبع: خبرگزاريهاي داخلي(

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.