اعضاي تيم ملي سفيران قدرت نرم ايران در جهان

Jahan e-Sanat - - News -

رييسجمهور در ديدار سرمربي، بازيكنان، مربيان و اعضاي كادر فني تيم ملي فوتبال كشورمان گفت: جوانان سرافراز ايران عزيز در تيم ملي فوتبال توانستند با حضور قدرتمندانه در مس//ابقات و صعود مقتدرانه خود به رقابتهاي جامجهاني روسيه هيجان، غرور و شادي را براي ملت ايران بيافرينند.

رييسجمهوربازيكنانتيممليراقهرمانانمحبوبملتايرانعنوانكردوگفت: امروز جداي از مسووليتي كه در زمينه ورزش قهرماني در راستاي كسب پيروزي برعهده شماست، عهدهدار مسووليت اخالقي سنگيني نيز در جامعه هستيد.

روحاني با بيان اينكه ملت ايران همواره در طول ساليان متمادي فوتبالدوست بودهاند، گل نخوردن تيم ملي براي هزار دقيقه، صعود قطعي و زودهنگام پيش از پايان رقابتهاي گروهي به جامجهاني و براي دو دوره متوالي را از ركوردهاي تيم ملي فوتبال كشورمان در سالهاي اخير دانست و گفت: مطمئنا تيم ملي فوتبال ايران ميتواند باز هم در رقابتهاي جامجهاني مسكو با صعود از مرحله گروهي ركورد جديدي را به نام خود ثبت كند كه بايد خود را براي اين ثبت تاريخي آماده كنيم و اين براي تيم بزرگي كه در قاره آسيا حرف اول را ميزند، شدني است.

رييسجمهور با بيان اينكه غيرت ايراني در ميادين مسابقه از بازيكنان تيم ملي ديده ميشود، خاطرنشان كرد: بازيكنان و اعضاي تيم ملي در رقابتهاي جامجهاني سفيران قدرت نرم ايران هستند، چراكه در آن ميدان حركات و رفتار بازيكنان تيم ملي ايران در پيشگاه و نگاه مردم جهان قرار دارد و زماني كه موفقيت در ورزش توأم با اخالق اسالمي و ايراني ميشود، افتخارش دو چندان است.

رييسجمهور همچنين از تالشها و خدمات سرمربي پرتغالي تيم ملي ايران در مسير دستيابي به اين موفقيت بزرگ تقدير كرد و گفت: همكاري مربي خارجي با بازيكنان ايراني يكي از مظاهر كوچك تعامل با دنياست و نشان ميدهد زماني كه با نخبگان دنيا به درستي تعامل كنيم، ميتوانيم افتخارات بيشتري بيافرينيم.

سلطانيفر با بيان اينكه برنامهريزي و حمايتهاي خوبي از تيم ملي فوتبال و كادر فني از سوي دولت و فدراسيون فوتبال كشور صورت گرفته، خاطرنشان كرد: نقشه راه مشخص و مدوني براي فراهم كردن نيازها و امكانات مورد نياز تيم ملي ايران در مسير حضور در جامجهاني روسيه تهيه شده تا به واسطه آن شاهد درخشش فوتباليستهاي كشورمان در اين مسابقات باشيم.

همچنين كارلوس كيروش هم ضمن ابراز خرسندي از ديدار با دكتر روحاني و با بيان اينكه پسران ايران در تيم ملي فوتبال به خاطر مردم ايران بار ديگر افتخار راهيابي به جامجهاني آن هم درست بعد از پيروزي جنابعالي در انتخابات رياستجمهوري را كسب كردند و من به عنوان عضوي از اين خانواده در كنار آنها بودم، گفت: عشق و شور مردم به فوتبال و وجود استعدادهاي فراوان در اين كشور، استحقاق حمايتهاي بيشتر را دارد چراكه اگر اين استعدادها را با تعهد ايراني در همآميزيم، ميتوانيم فوتبال ايران را به جايگاه باالتري در سطح جهاني برسانيم. كيروش و مسعود شجاعي به نمايندگي از مليپوشان در اين ديدار پيراهن شماره 17 با امضاي همه مليپوشان را به حسن روحاني رييسجمهور منتخب هديه دادند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.