موفقيت ايران در جامجهاني روسيه

Jahan e-Sanat - - News -

س//ايت آلماني فوتبال درباره راهيابي ايران به جامجهاني روسيه و احتمال موفقيت در جامجهاني گزارشي منتشر كرده است.

راهياب//ي تيم ملي فوتبال اي//ران به جامجهاني روس//يه، باعث تمجيد رس//انههاي دنيا از اين تيم ش//ده است. در اين بين سايت فوتبال آلمان با اشاره به صعود تيم ملي فوتبال ايران به جامجهاني نوشت: هر چند فوتبال آسيا پيش//رفتهاي خوبي در دهههاي گذشته داشته ولي همچنان تعداد تيمهاي اين قاره در جامجهاني محدود اس//ت و تنها چهار تيم به صورت مس//تقيم به جامجهاني صعود ميكنند و همين باعث شده رقابت در بين تيمها براي حضور در جامجهاني سخت باشد. تيم ملي فوتبال ايران خيلي زود توانست صعودش را از اين قاره قطعي كند و اين نشان ميدهد كه چقدر عملكرد مليپوشان ايران در اين رقابتها خوب بوده است.

قهرمان س//ه دوره جام ملتهاي آس//يا زودتر از تمام تيمهاي آس//يايي به جامجهاني روسيه راه پيدا كرد. بازيكنان ايراني قبال سابقه خوبي در بوندسليگا داش//تند. افرادي همچون عل//ي دايي، كريم باقري، خ//داداد عزيزي، مهدي مهدويكيا، علي كريمي، وحيد هاشميان و فريدون زندي از جمله بازيكناني بودند كه قبال از ايران پايشان به بوندسليگا باز شد. در حال حاضر تنها اشكان دژاگه در بوندسليگا بازي ميكند، اما تعداد بازيكناني كه در ليگهاي ديگر اروپايي بازي ميكنند بسيار بيشتر شده است.

تيم ملي فوتبال ايران تاكنون در چهار دوره حضور در جامجهاني فقط يك برد به دس//ت آورده است ولي اين بار ايرانيها اميدوارند كه كارلوس كيروش بتواند حداقل دومين برد ايران در جامجهاني روسيه را به دست آورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.